Báo cáo Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  •   Thứ ba - 03/01/2017 04:00
  •   61887
  •  0
HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
 BAN THƯỜNG VỤ
 
                Số: 102/BC-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                      Phú Yên, ngày 30  tháng 12  năm 2016
 
BÁO CÁO
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
__________
         
Thực hiện Công văn số 541-CV/BTGTU, ngày 16/12/2016 của Ban Tuyên giao Tỉnh ủy V/v  báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh báo cáo một số tình hình triển khai thực hiện như sau:
1/ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-ĐCT, ngày 24/8/2016 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 23/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 29/9/2016, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-BTV triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện từ nay đến năm 2021 trong hệ thống Hội. Trong đó tập trung hướng dẫn các cấp Hội:  Nội dung tập trung nghiên cứu, học tập; nội dung làm theo cụ thể đối với cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp, đối với cán bộ Hội LHPN các cấp và đối với hội viên, phụ nữ.  Đồng thời đề ra 4 giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả; quyết tâm thực hiện tốt việc nêu gương ở trong cán bộ các cấp Hội thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết.
Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh Hội và Kế hoạch của cấp ủy địa phương đến nay đã có 100% huyện, thị, thành Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương. Đặc biệt, các cấp Hội hướng dẫn các cơ sở Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” như: Mô hình “Mỗi tổ chức cơ sở Hội là một địa chỉ an sinh xã hội”, hũ gạo tình thương, heo đất, quả dừa, ống tre tiết kiệm…
2/ Việc tổ chức quán triệt và học tập chuyên đề những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Ngày 25/5/2016, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại điểm cầu Phú Yên có 100% cán bộ Hội chuyên trách Hội LHPN tỉnh, thường trực Hội LHPN 9 huyện, thị, thành Hội và Hội Phụ nữ đơn vị lực lượng vũ trang, nữ công Liên đoàn lao động tỉnh tham dự.
-  Ngày 06 và ngày 12/12/2016, Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyên giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước gắn với  triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại lớp tập huấn Hội LHPN tỉnh đã tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đến 252 cán bộ Hội LHPN cấp huyện, xã và chi Hội.
- Ngày 15/12/2016, lãnh đạo cơ quan Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Chi bộ cơ quan tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 100% đảng viên, cán bộ công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh; đồng thời chỉ đạo đảng viên, cán bộ công chức viết thu hoạch và đăng ký làm theo.
3. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, sáng tạo
 Hội LHPN tỉnh đã đăng nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 91/KH-BTV, ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên Tờ tin Phụ nữ Phú Yên quý 4/2016 và trên Trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh để giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ dễ dàng tiếp cận, truy cập và nghiên cứu thực hiện. Trên cơ sở văn bản của Hội LHPN tỉnh, đến nay các cơ sở Hội tập trung tổ chức cho chị em hội viên học tập thông qua các buổi sinh hoạt hội định kỳ.
 Trong công tác tuyên truyền, Hội luôn chú trọng  nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng tới chuyển đổi hành vi đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam; tập trung vào giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ (an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hôn có yếu tố nước ngoài vì mục đích vụ lợi…). Tuyên truyền  quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng và lực lượng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng. Những lời dạy, tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho phụ nữ. Giúp cho hội viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… thu hút 23.240 hội viên, phụ nữ tham dự.
Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền trên báo, đài, Chương trình phát thanh, truyền hình phụ nữ Phú Yên;  chủ động biên soạn, cập nhật tài liệu, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh (
www.hoilhpn.phuyen.gov.vn), Tờ tin phụ nữ Phú Yên,...  về gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động của các cấp Hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05...
4. Đánh giá chung
Xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống Hội với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị cũng được Hội triển khai nghiêm túc, quán triệt đến 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua kênh thông tin đại chúng, các sản phẩm tuyên truyền của Hội và thông qua các buổi sinh hoạt Hội định kỳ. Qua đó, tiếp tục làm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.
          Tuy nhiên, việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị 05 ở một số cơ sở Hội còn chậm, số lượng hội viên tham gia chưa nhiều. Chưa xây dựng được nhiều mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến có lúc có nơi chưa kịp thời.
          5. Đề xuất, kiến nghị
          - Đề nghị biên soạn tài liệu tuyên truyền Chỉ thị 05 dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn, dễ hiểu để hỗ trợ tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động.
- Đề xuất, về mô hình, bên cạnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 68-KH/TU, ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn tỉnh, đề mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo điều kiện, đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị đăng ký mô hình làm theo Bác và triển khai thực hiện để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN VN (bc);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bc);
- Thường trực tỉnh Hội;
- Văn phòng, các Ban tỉnh Hội;
- Lưu: VT, BTG.
         TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Đỗ Thị Như Tình
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 2.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 25

Hôm nay: 2,290

Hôm qua: 2,430

Tháng hiện tại: 30,462

Tháng trước: 51,420

Tổng lượt truy cập: 962,481

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây