Đề cương tuyên truyền về cuộc đấu tranh của quân và dân tỉnh Phú Yên trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

  •   Thứ tư - 13/12/2017 09:13
  •   208
  •  0
ĐỀ CƯƠNG
TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA QUÂN VÀ DÂN
TỈNH PHÚ YÊN TRONG TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY
XUÂN MẬU THÂNNĂM 1968
(Gửi kèm theo Công văn số 969-CV/BTGTU, ngày 04 tháng 12năm 2017
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
----------
 
I. HOÀN CẢNH, DIỄN BIẾN
1. Hoàn cảnh
* Chủ trương và các hoạt động của trên
Tháng 12 năm 1967, trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự phát triển thuận lợi, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp, phân tích sâu sắc tình hình địch, tình hình ta và ra Nghị quyết: “Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam của ta sang một thời kỳ mới:Thời kỳ giành thắng lợi quyết định