Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

  •   Thứ tư - 16/05/2018 04:31
  •   33
  •  0
Đính kèm tệp:
huong_dan_42_20180504100931814810.pdf 3.27 MB
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 42 -HD/BTGTU
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phú Yên, ngày  02 tháng5năm 2018
 
HƯỚNG DẪN
tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
-----
Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 13/4/2018, của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đa dạng, bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị, các hoạt động lớn của đất nước, của tỉnh; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XII của Đảng vàNghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 
2. Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng, như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị số: 03/CT-UBND, ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018”; tập trung chỉđạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quảcác phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
4. Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
5. Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động trọng tâm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
1. ỞTrung ương:
- Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động” qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau hơn 30 năm đổi mới.
Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Diễn văn kỷ niệm.
- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện.
- Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
- Triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào Thi đua yêu nước” và phát hành cuốn sách ảnh “70 năm thi đua yêu nước” do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện.
2. Cấp tỉnh 
Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kết hợp sơ kết đánh giá, biểu dương khen thưởng công tác nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2018 theo Kế hoạch số: 73/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Các sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức phát động các đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện cổ động trực quan, các hoạt độngvăn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…
- Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vịcó thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức phù hợp như tổ chứctọađàm, gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh cácđiển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6)...
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội
Tham mưu cấp ủy, lãnhđạo cơ quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm, chú trọngtuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện cổ động trực quan và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; bám sát nội dung Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biên soạn đểtuyên truyền sâu rộngtrong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2. Các cơ quan báo chí của tỉnh
- Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên mục giới thiệu, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau ngày kỷ niệm.
- Kiên quyếtđấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm và Phim tài liệu về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.
3.Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội nhà báo tỉnh tạo điều kiện để văn nghệ sỹ, đội ngũ phóng viên nắm bắt thực tiễn, sáng tác, tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần biểu dương, tôn vinh các gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua trong thời kỳ đổi mới.
4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.
7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố căn cứKế hoạch số:73/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kết hợp sơ kết đánh giá, biểu dương khen thưởng công tác nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2018 để xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, đơn vị, địa phương mình, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)!
2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!
4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
5. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tuyengiao.phuyen.gov.vn).
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Trung tâm Thông tin,
-Phòng TT-VHVN (02 bản),
- Lưu VP Ban.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 

Trương Văn Phương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 16

Hôm nay: 1,044

Hôm qua: 594

Tháng hiện tại: 14,160

Tháng trước: 24,920

Tổng lượt truy cập: 828,718

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây