HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


HD tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 102-HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phú Yên, ngày  23 tháng 7 năm 2020
 
HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 75 nămtổ chức các hoạt động

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

-----
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn số 5998-CV/VPTU, ngày 14/7/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy) và Hướng dẫn số 140-HD/BTGTW, ngày 03/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm về sự kiện trên như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình với nội dung và hình thức mới có sức lan tỏa rộng rãi; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
3. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động sau:
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, Nhà nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng; tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,…
- Phát sóng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.
- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn chào mừng. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
 Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo nội dung Hướng dẫn này, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, tổ chức đảng.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.
- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và hệ thống ngành dọc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Tăng cường quản lý tốt các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5. Các cơ quan báo chí của tỉnh
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau ngày kỷ niệm theo nội dung của Hướng dẫn này.
6. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
Chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra trên địa bàn, phạm vi phụ trách và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Cơ quan TT BTGTW tại Đà Nẵng,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, ĐU trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các sở: VH,TT&DL, TT&TT,
- Báo Phú Yên, Đài PT-TH tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (02 bản),
- Lưu Văn thư.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Hữu Hiệp
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây