HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021

HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
 BAN THƯỜNG VỤ
 
 
 
Số: 510/KH-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Phú Yên, ngày  18     tháng 5   năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
_________________
 
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên v/v thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 - Tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công và những nội dung mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 làm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ  và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
 - Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 - Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia có hiệu quả đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, trong bối cảnh tác động bởi dịch bệnh Covid-19.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN (đề cương tuyên truyền được đăng tải trên trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Phú Yên www.hoilhpn.phuyen.gov.vn)
1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm
1.1. Công tác học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
1.2. Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước các cấp.
1.3. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển 10 năm (2021-2030), tầm nhìn đến năm 1945 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1.4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
1.5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.
2. Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài
2.1. Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.
2.2. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.
2.3. Về tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV).
2.4. Về tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2.5. Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
2.6. Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng; những vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng.
2.7. Về sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
2.8. Về tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; củng cố lòng tin và sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 2.9. Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
- Phối hợp với Đài phát thanh tại địa phương thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Phối hợp tuyên truyền trong Chương trình truyền hình phụ nữ, phát thanh phụ nữ, chuyên mục phụ nữ trên Báo Phú Yên. Chủ động tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Phụ nữ của Hội LHPN tỉnh.
- Tạo các trang Fanpage, các nhóm gắn kết mọi người với nhau trên mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền và quảng bá các bài viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
- Phát huy vai trò của đội ngũ dư luận viên thuộc các cấp Hội để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên các trang mạng xã hội.
- Tuyên truyền bằng các hình thức khác như: Cổ động trực quan; xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ chi, tổ Hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng, các ban chuyên môn và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, triển khai, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Hội LHPN các cấp
- Căn cứ kế hoạch này, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, đơn vị.
- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương, đơn vị và có báo cáo kịp thời về Hội LHPN tỉnh.
 
 Nơi nhận:                                                                      
- Thường trực Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN các huyện/TX/TP,đơn vị;
- VP + các Ban tỉnh Hội;                                                                  
- Lưu: VT, BTG.                                                                           
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH


 
Trần Thị Binh
                                              
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây