HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên)

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên)
Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên vừa ban hành Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên). Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin giới thiệu toàn văn Thể lệ Giải như sau:
 
THỂ LỆ
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019
(Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên)

 
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên), là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức để trao tặng chocác tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

- Cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm Giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019.

2. Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnhPhú Yên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự


1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự.

2. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

3. Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh).
Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 22 tuổi trở xuống (theo chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh).

Điều 5. Tiêu chí tác phẩm xét trao Giải

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/9/2019. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, đơn vị vẫn được quyền dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

e) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí

a) Báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm được viết lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu Giải

Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng 01 giải A, 02giải B, 03giải C,06giải Khuyến khích và 05 giải phụ cho mỗi loại hình báo chí. Các giải phụ gồm: Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Phú Yên ở ngoài tỉnh.

2. Hình thức khen thưởng

Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

3. Giá trị tiền thưởng

- Giải A: 10.000.000 đồng.

- Giải B: 6.000.000 đồng.

- Giải C: 3.000.000đồng.

- Giải Khuyến khích và Giải phụ: 1.000.000đồng.

Điều 7. Ban tổ chức Giải

1. Ban tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, Tổthư ký giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên.

2. Ban tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

3. Ban Tổ chức Giải được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của tỉnh.

Điều 8. Cơ quan Thường trực Giải

Cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả (hoặc cơ quan, đơn vị) gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Giải và Hội đồng chấm Giải.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động và Lễ trao Giải.

Điều 9. Hội đồng chấm Giải

1. Hội đồng chấm Giải bao gồm Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Sơ khảo, do Trưởng ban tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải.

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm Giải có Tổ thư ký giúp việc do Trưởng Ban tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải.

3. Hội đồng chấm Giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Thể lệ Giải và Luật Báo chí.

Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc trình Ban tổ chức Giải để quyết định trao giải.Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C, Khuyến khích và giải phụ cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng.

3. Công bố và trao Giải

Lễ công bố kết quả và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên năm 2019 được tổ chức trong tháng 11/2019.

Điều 11. Kinh phí tổ chức Giải

1. Kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 được bố trí từ nguồn ngân sách Đảng năm 2019.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và thực hiệnviệc thu chi phục vụ công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yêntheo đúng quy định.

Điều 12: Lập Hồ sơ dự Giải

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

2. Về tác phẩm

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn…của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo in và điện tử phải đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ email: 
phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com để Ban tổ chức Giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.  

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.
- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Cơ quan thường trực Giải chậm nhất vào ngày 30/9/2019 (theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (0257) 3.828048 - (0257)3.810664.

Email: 
phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com.

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên. Ban tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân liên quan có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực Giải.

Cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển đơn khiếu nạicho Ban tổ chức Giải để xem xét, giải quyết. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí đạt giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan, Ban tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
giai bua liem vang 1485247044
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây