HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
 BAN THƯỜNG VỤ
 
                Số: 117/BC-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Phú Yên, ngày 20  tháng  3  năm 2018
 
BÁO CÁO
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
__________        
 
Thực hiện Công văn số 1090-CV/BTGTU ngày 8/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh báo cáo một số kết quả như sau:
I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện
Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-ĐCT, ngày 24/8/2016 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Chỉ thị 05- CT/BCT của Bộ Chính trị); Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 23/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 29/9/2016, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-BTV, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thực hiện từ nay đến năm 2021 trong hệ thống Hội.
Bám sát hướng dẫn của của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chủ đề học tập hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã cụ thể hóa vào các Kế hoạch số 55/KH-BTV, ngày 14/4/2017 và Kế hoạch số 146/KH-BTV ngày 01/3/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm 2017, 2018 trong các cấp Hội LHPN tỉnh.
Triển khai thực hiện Kế hoạch của BTV Hội LHPN tỉnh và Kế hoạch của cấp ủy địa phương, hàng năm 100% Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan chuyên trách, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội viên cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, đơn vị.
II. Kết quả triển khai thực hiện
1. Việc tổ chức quán triệt và học tập chuyên đề những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
- BTV Hội LHPN tỉnh tổ chức cho cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh và cấp huyện tham gia Hội nghị  trực tuyến triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức, có 100% cán bộ Hội chuyên trách Hội LHPN tỉnh, thường trực Hội LHPN 9 huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang, nữ công Liên đoàn lao động tỉnh tham dự.
-  Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn tiếp tục quán triệt, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động: Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang gắn với  triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại lớp tập huấn Hội LHPN tỉnh đã tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đến 252 cán bộ Hội LHPN cấp huyện, xã và chi Hội và hướng dẫn cách thức triển khai tổ chức thực hiện.
- Lãnh đạo cơ quan Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Chi bộ cơ quan tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 100% đảng viên, cán bộ công chức, nhân viên cơ quan Hội LHPN tỉnh; 100% đảng viên, cán bộ công chức xây dựng kế hoạch làm theo. Đồng thời phối hợp với Chi bộ cơ quan tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 100% đảng viên, cán bộ công chức cơ quan học tập và  xây dựng kế hoạch thực hiện.
2. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, sáng tạo
Thông qua các buổi sinh hoạt Hội định kỳ, các cấp Hội, nhất là cấp cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm, tài liệu “Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ” do TW Hội biên soạn; giới thiệu, tuyên truyền  những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ, hội viên. Các địa phương đã chủ động tổ chức tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày sinh nhật Bác 19/5, Ngày thành lập 20/10 20/10…bằng nhiều hình thức phù hợp, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ (nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hái hoa dân chủ, truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng, chiếu phim tư  liệu về Bác, “về nguồn”, giao lưu văn  hóa, văn nghệ....
Trong công tác tuyên truyền, Hội luôn chú trọng nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tập trung vào giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ (an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hôn có yếu tố nước ngoài vì mục đích vụ lợi…). Tuyên truyền quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng và lực lượng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng. Những lời dạy, tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cho phụ nữ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ Hội và các cấp Hội. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống,… Nhiều mô hình đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành vi như: Bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; trồng rau sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;  xây dựng các mô hình nhân đạo từ thiện “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Bữa cơm từ thiện” tại các bệnh viên, “Cho đi là còn mãi”, “Vườn an sinh vì phụ nữ nghèo”, “Mỗi tổ chức cơ sở Hội là địa chỉ an sinh xã hội”…  vận động được hơn 1,140 triệu đồng, 18.730 kg gạo và nhiều vật dụng khác, giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các mô hình đã quan tâm gắn kết thành viên, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, tổ chức cho chị em giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường... Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động đến nay có hơn 90% chi Hội xây dựng mô hình làm theo gương Bác.
Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh chủ động biên soạn, cập nhật tài liệu, tuyên truyền kịp thời đăng tải các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội trên Tờ tin Phụ nữ Phú Yên, Trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh, chương trình Truyền hình phụ nữ, chương trình Phát thanh phụ nữ và chuyên mục phụ nữ trên Báo Phú Yên… để giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ dễ dàng tiếp cận, truy cập và nghiên cứu thực hiện và tuyên truyền, nhân rộng.  2 năm qua, Hội LHPN  tỉnh đã có trên 200 bài viết tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng và hàng quý, Hội LHPN tỉnh giới thiệu cho TW Hội từ 3 – 5 gương điển hình trên các lĩnh vực.  Tổ chức 2 Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tuyên dương 100 gương phụ nữ tiêu biểu nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc và tuyên dương 40 phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/02/2014 của BTV Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; Thông báo số 248/TB-UBND, ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã miền núi, xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn và các xã nghèo còn khó khăn trên địa bàn tỉnh,  2 năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai các hoạt động giúp đỡ xã An Hiệp, huyện Tuy An như: Tổ chức các hoạt động truyền thông các chuyên đề về an toàn giao thông, Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, “Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Đề án “Dạy nghề tạo việc làm cho PN nông thôn”, Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; Phòng, chống mua bán người; Mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn,… thu hút gần 750 hội viên, phụ nữ tham dự. Bên cạnh đó, hướng dẫn sinh hoạt chi Hội, kiện toàn củng cố, hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Hội.
          Tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ phụ nữ nghèo như: Nhân dịp Tết nguyên đán, tết Trung thu, ngày thương binh liệt sĩ tổ chức tặng 86 suất quà, với số tiền 37 triệu đồng (mỗi suất trị giá 200.000- 500.000đ) và 01 sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng cho gia đình chính sách, các cháu thiếu nhi vượt khó học giỏi trên địa bàn xã An Hiệp, huyện Tuy An. Trong đợt lũ lụt cuối năm 2016, 2017 Hội LHPN tỉnh  tặng 105 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ lụt, mỗi suất quà  từ 300.000 – 1.200.000 đồng, tổng trị giá khoảng 56 triệu đồng.
Hội LHPN tỉnh phối hợp địa phương khảo sát và chọn hộ chị Đào Thị Hưởng là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị thoát nghèo. Trên cơ sở nguyện vọng của gia đình, Hội LHPN tỉnh đã vận động cán bộ, công chức lao động cơ quan đóng góp mua 01 con bò giống trị giá 20 triệu đồng (Trong đó Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng), bò đã sinh ra 01 con bê. Hàng quý Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 500.000đ để giúp chị có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo. Năm 2017, hộ chị Đào Thị Hưởng đã được thoát nghèo.
Căn cứ Kế hoạch triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” của Huyện, thị, thành ủy các huyện, thị, thành Hội đã phối hợp với các ban ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ phù hợp như: hỗ trợ tiền, con giống, vật dụng, nhu yêu phẩm, hướng dẫn cách làm ăn, quản lý vốn, chăm sóc sức khỏe, tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc... 2 năm qua, các huyện, thị, thành Hội hỗ trợ, giúp đỡ với số tiền trị giá hơn 100 triệu đồng
III. Đánh giá chung
 Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong các tầng lớp phụ nữ; Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.
 Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức; đã có nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo trong cách thức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thông qua những hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác nêu gương của cán bộ Hội, hội viên là đảng viên trong các cấp Hội phụ nữ thực hiện nghiêm túc, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, với hội viên, phụ nữ. Từ đó, tác động đến nhận thức, tác phong, lề lối làm việc góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.
          Tuy nhiên, việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số ít cơ sở Hội còn gắn với hoạt động quán triệt, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chưa chủ động tổ chức độc lập; hình thức, nội dung triển khai ở một số cơ sở chưa thiết thực và phù hợp nên số lượng hội viên tham gia chưa nhiều. Chưa xây dựng được nhiều mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến có lúc có nơi chưa kịp thời. Việc thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU cũng gặp một số khó khăn vì cuộc sống bà con xã An Hiệp còn nhiều khó khăn, trình độ, nhận thức của hội viên, phụ nữ không đồng đều, việc tập hợp hội viên tham gia các hoạt động của Hội, đóng góp xây dựng Hội còn hạn chế. Nguồn kinh phí cơ quan Hội vận động hỗ trợ giúp đỡ cho xã chưa nhiều, chủ yếu nguồn vận động hỗ trợ từ cán bộ, nhân viên cơ quan và một số ít tổ chức, cá nhân khác nên gặp nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phân công giúp đỡ.
IV. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới
1. Tiếp tục nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quán triệt đảm bảo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.
2. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi hành vi cụ thể của từng đối tượng trong toàn hệ thống Hội.
3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Đại hội PNTQ lần thứ XII, gắn với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động Phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
4. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở trong cơ quan chuyên trách Hội, hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy cán bộ Hội các cấp theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp.
5. Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả  Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của BTV Tỉnh ủy.
6. Tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức”Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu.  
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Hội LHPN VN (bc);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bc);
- Thường trực tỉnh Hội;
- Các huyện, thị, thành Hội và đơn vị;
- Văn phòng, các Ban tỉnh Hội;
- Lưu: VT, BTG.
         TM. BAN THƯỜNG VỤ
               PHÓ CHỦ TỊCH
 
(đã ký)

Trần Thị Binh
 
                                                                     
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây