HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


PHÁT HUY VAI TRÒ HỘI LHPN CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ

PHÁT HUY VAI TRÒ HỘI LHPN CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới khẳng định: “Công tác PN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của từng gia đình. Xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng...”, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tham mưu thực hiện chính sách, pháp luật, đề án về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Đặc biệt có nhiều đóng góp quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng tự tin, cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khẳng định được năng lực, uy tín, vị thế của mình, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội.
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cán bộ nữ
Các cấp Hội đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ đảng đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Đặc biệt Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh tham mưu với cấp ủy Đảng quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tích cực tham gia bồi dưỡng, phát hiện nguồn, đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ cán bộ nữ như tổ chức tập huấn cho các nữ ứng cử viên HĐND, tổ chức hội thảo, toạ đàm cho cán bộ nữ giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ cán bộ nữ đúng pháp luật, nhất là trong các kỳ bầu cử, các kỳ Đại hội Đảng; Hình thành các mô hình sinh hoạt lồng ghép tổ nhóm hoặc câu lạc bộ phụ nữ với vấn đề bình đẳng giới; tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ về các chủ đề liên quan đến bình đẳng giới; tổ chức thi tìm hiểu luật; tổ chức Hội thảo về công tác cán bộ nữ đề ra nhiều giải pháp để tăng cường tỷ lệ nữ tham gia giữ chức vụ quản lý lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan dân cử, nhất là công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ…
Từ tháng 8/2017 đến nay, Hội LHPN tỉnh kết nối triển khai Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính 2017 - 2021” do Cộng hòa Ireland, Chính phủ Australia và tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (Union Aid Abroad - APHEDA) tài trợ, tổ chức tại các huyện Phú Hòa và Đồng Xuân, Sông Hinh và Tuy An. Thành lập Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND Quốc hội, HĐND cấp tỉnh. Thành lập mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã tại 4 huyện dự án. Tổ chức 03 buổi giao lưu giữa các nữ đại biểu cấp huyện, cấp xã và nhóm hỗ trợ mạng lưới. Tổ chức 18 lớp tập huấn cho cho 411 nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, 08 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 180 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp; tổ chức 02 lớp tập huấn cho 210 nữ đại biểu HĐND cấp xã lần đầu trúng cử, trưởng phó phòng, ban cấp huyện và các sở, ngành tỉnh.
Hội thảo Công tác cán bộ nữ và giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ
Hội thảo Công tác cán bộ nữ và giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ
Hội LHPN tỉnh tổ chức các Hội thảo: “Bình đẳng giới và Lồng ghép vấn đề Bình đẳng giới trong hoạch định chính sách ở địa phương”; “Công tác cán bộ nữ và giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ”; “Giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; “Sự cần thiết của Phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và phụ nữ tham gia vào các cơ quan dân cử”. Sau các cuộc Hội thảo, Hội LHPN tỉnh cùng các ngành và các địa phương thống nhất xây dựng 03 chỉ số chuyên sâu về giới, đó là: (1) Những giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp phòng, ban thuộc các sở, ngành và cấp huyện; (2) Xây dựng bộ chỉ số về phân tích yếu tố giới trong thống kê, trong đó chú trọng đến công tác lồng ghép giới trong các lĩnh lực lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, y tế,... (3) Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 20%.
Bên cạnh các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 4 cuộc giám sát UBND cấp huyện, xã về thực hiện Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, việc thực hiện nội dung chỉ tiêu 18.6 của tiêu chí số 18 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát đã kiến nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung về bình đẳng và được Chính quyền, các ngành, các địa phương đồng tình, có văn bản triển khai.
Một số kết quả công tác cán bộ nữ qua số liệu thống kê
Qua thống kê từ đầu nhiệm kỳ, số lượng cán bộ nữ tham gia cấp uỷ và tại các cơ quan dân cử trong tỉnh, cụ thể đến nay:
+ Nữ lãnh đạo UBND tỉnh là 01/4, đạt tỷ lệ 25%; nữ Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện là 63/286, đạt tỷ lệ 22,1%; nữ Lãnh đạo HĐND và UBND xã là 90/459, đạt tỷ lệ 19,6%; nữ Trưởng, Phó các sở ban ngành cấp tỉnh là 31/116, đạt tỷ lệ 18,6%; nữ Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở là 73/262, đạt tỷ lệ 27,9%; nữ Lãnh đạo cấp phòng thuộc khối Đảng đoàn thể cấp tỉnh là 42/108, đạt tỷ lệ 38,8%.
+ Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV: 01 nữ/06 đại biểu, đạt tỷ lệ 16,67%; HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026: 14 nữ/50 đại biểu, đạt tỷ lệ 28%; HĐND cấp huyện: 69 nữ/284 đại biểu, tỷ lệ 24,30%, trong đó có 07 cán bộ Hội/69 nữ đại biểu, đạt tỷ lệ 10,14%; HĐND cấp xã: 717 nữ/2.557đại biểu, tỷ lệ 28,04% (tăng 3,37% so với nhiệm kỳ trước), trong đó có 107 cán bộ Hội/717 nữ đại biểu, đạt tỷ lệ 14,92%. 
+ Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng tăng đáng kể, cụ thể: Nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 04/16, đạt tỷ lệ 25% (cao hơn so với nhiệm kỳ trước 13,33%); nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: 08/48, đạt tỷ lệ 16,67%; nữ Cấp ủy cấp huyện: 68/417, đạt tỷ lệ 16,3% (cao hơn nhiệm kỳ 2015-2020 là 1,99%); nữ Cấp ủy cấp xã: 348/1.462, đạt tỷ lệ 23,8% (cao hơn nhiệm kỳ trước là 1,6%).
Với sự nỗ lực của các cấp Hội cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân đội ngũ cán bộ nữ đã góp phần cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, các chỉ số bình đẳng giới đã đạt được được những kết quả đáng kể, việc tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ được quan tâm, định kiến giới từng bước được khắc phục, khoảng cách giới từng bước được thu hẹp, phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, vị thế của phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được nâng lên.
Kết quả đã đạt được về công tác cán bộ nữ của tỉnh như trên là rất phấn khởi, nhưng ở chặng đường phía trước, vấn đề cán bộ nữ và mục tiêu bình đẳng giới vẫn đang dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, cần phải tiếp tục phát huy vai trò chủ động của các cấp Hội Phụ nữ, cùng với các ngành, trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đòi hỏi sự vào cuộc tích tích cực của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các cấp chính quyền, các sở, ban ngành đoàn thể đối với công tác cán bộ nữ trong tất cả các khâu: quy hoạch, đào tạo và đề bạt, bổ nhiệm, góp phần quan trọng thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian sắp tới./.
Theo Bản tin Phụ nữ Phú Yên quý III/2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây