HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


Đề cương tuyên truyền công tác tuyên giáo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ

Đề cương tuyên truyền công tác tuyên giáo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ

Ngày 14/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và ban hành Đề cương tuyên truyền công tác tuyên giáo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ. Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.

12

I-  NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Công tác tuyên giáo là một mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục hết sức quan trọng của Đảng. Ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Đây là Tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày 01/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng: từ Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền, Bộ Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Tuyên truyền Trung ương (từ năm 1930 đến tháng 8/1945); Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương (1950); Ban Tuyên huấn Trung ương (1951); Ban Tuyên huấn văn giáo, gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương (1959); Ban Tuyên huấn Trung ương (1968); Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1989); hiện nay là Ban Tuyên giáo Trung ương (5/2007) nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

II- TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN   

1. Công tác tuyên giáo đã góp phần vào xây dựng Đảng bộ tỉnh Phú Yên phát triển qua các thời kỳ

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tại Phú Yên một số thanh niên trí thức tiến bộ hoạt động trong tổ chức Hưng Nghiệp hội xã, dưới sự lãnh đạo của hai chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội trước đây, một mặt tìm cách liên lạc với tổ chức Đảng Cộng sản, mặt khác căn cứ vào tình hình thực tế và qua theo dõi báo chí đã tổ chức đấu tranh chống lại chính quyền phong kiến địa phương. Nhân ngày Quốc tế lao động 01/5/1930, chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội tiến hành tuyên truyền cách mạng, tổ chức rải truyền đơn, treo cờ búa liềm… đã gây được ảnh hưởng trong quần chúng, tạo điều kiện cho quần chúng tiếp xúc với chủ trương của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước trong một bộ phận thanh niên học sinh có ý thức dân tộc theo tư tưởng cộng sản lúc bấy giờ.

Ngày 05/10/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập tại thôn Đồng Bé, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, chi bộ cộng sản ra đời đã ra sức tuyên truyền, vận động quần chúng công nông, chỉ sau một thời gian, ảnh hưởng của Đảng lan truyền sâu rộng ở các địa bàn trong tỉnh. Công tác tuyên truyền trong thời kỳ đầu thành lập chi bộ Đảng được tiến hành kịp thời, sắc bén, phù hợp với tình hình đã góp phần quan trọng trong ổn định tâm lý, tư tưởng cán bộ đảng viên, nâng cao lòng tin vào lý tưởng và thắng lợi của cách mạng, đẩy lùi tâm lý bi quan, dao động. Cùng với cao trào cách mạng của cả nước, khí thế cách mạng trong tỉnh dâng cao, cuộc vận động giải phóng dân tộc từ năm 1939 đến năm 1945, đã góp phần bồi dưỡng đào tạo cán bộ về kinh nghiệm tổ chức, phát động quần chúng, kinh nghiệm công tác bí mật; giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong cách mạng, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, tạo sức mạnh tổng hợp đi đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám trên cả nước.

Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, chính quyền mới được thành lập, công tác tuyên huấn lúc này tập trung bám sát vào các nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến và kiến quốc, bảo vệ vùng tự do Phú Yên, bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám; phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh như vận động tăng gia sản xuất, tự túc lương thực, khắc phục nạn đói; tham gia phục vụ kháng chiến, huy động dân công bảo đảm sản xuất, bố phòng chống địch, bảo vệ hậu phương, xóa nạn mù chữ và củng cố các đoàn thể cứu quốc. Đặc biệt, coi trọng tuyên truyền cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với nhiều hình thức trực quan như khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh ảnh, truyền đơn; báo chí, tập san văn nghệ, các chòi phát thanh, nhà thông tin thôn, xóm… Nhiều loại hình báo chí được in ấn, phát hành để dùng làm tài liệu tuyên truyền trong nhân dân; các đoàn cải lương, bài chòi, hát bội của các nghệ nhân chuyên nghiệp, các đội ca kịch nghiệp dư của thanh niên với các vở diễn bám sát đề tài kháng chiến được ủng hộ và hưởng ứng nhiệt liệt, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần đáng kể vào công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Trong các năm 1951-1953, để tăng cường chất lượng công tác tư tưởng, các tỉnh vùng tự do, trong đó có Phú Yên, đã bước đầu xây dựng chế độ báo cáo viên làm thí điểm xây dựng mạng lưới tuyên truyền cơ sở; tập trung mở các lớp chỉnh huấn cho cán bộ các cấp, các ngành… qua đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, có ảnh hưởng tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tư tưởng đã kịp thời động viên các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch Át lăng, tố cáo tội ác dã man của địch, nhờ đó nhân dân ngày càng thông suốt đường lối chủ trương của Đảng, nâng cao lòng yêu nước, khí phách kiên cường của dân tộc, nâng cao ý chí quyết tâm kháng chiến, không ngại hy sinh gian khổ, đẩy lùi khuynh hướng chủ quan, khinh địch, thiếu cảnh giác, ngại hy sinh; toàn tỉnh sục sôi chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu to lớn và quyết liệt nhất, góp phần vào thắng lợi chung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc.

Sau Hiệp định Giơnevơ (7/1954), chấm dứt chiến tranh, đất nước ta tạm thời chia cắt thành hai miền, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, trở thành hậu phương to lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Công tác tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh nhanh chóng chuyển hướng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong thời kì mới. Công tác tư tưởng được tiến hành chủ yếu bằng các hoạt động tuyên truyền trực tiếp của các cán bộ, đảng viên và quần chúng trung kiên, làm cho đồng bào thấy rõ âm mưu thâm độc của chính sách “tố cộng”, nêu cao sự chính nghĩa và vai trò của Đảng, của Bác Hồ đối với dân tộc, nhân dân, chuyển hướng nhận thức tư tưởng và hoạt động theo phương châm “bí mật, thận trọng, khéo che giấu, khéo hành động”, giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao khí tiết cộng sản, tiến công địch, phá âm mưu thâm độc của chúng, bảo vệ tổ chức, bảo vệ uy tín chính trị của Đảng; thực hiện bám dân, bám cơ sở để lãnh đạo quần chúng, khắc phục tư tưởng bi quan, hoang mang, thiếu tin tưởng, đồng thời đề phòng và khắc phục tư tưởng chủ quan, kém cảnh giác.

Trong hoàn cảnh hết sức ác liệt, công tác tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân ở cơ sở đã góp phần quan trọng giữ vững ý chí chiến đấu; nhiều cán bộ đảng viên bị bắt tù đày nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, không đầu hàng khai báo, kiên cường đấu tranh bảo vệ tổ chức, bảo vệ Đảng, nhiều cơ sở được phát triển mới, cán bộ, đảng viên quyết tâm bám phong trào, bám dân tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng. Ban Tuyên huấn các cấp đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo tiến hành nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, các đơn vị lực lượng vũ trang và các đoàn thể nhân dân về những thuận lợi, bước tiến mới, nhiệm vụ mới của cách mạng trong tỉnh, từng bước đưa tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ vào cuộc sống. Tiểu ban giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh có nhiệm vụ mở các lớp xóa mù cho nhân dân vùng cao, chăm lo xây dựng nền giáo dục cách mạng, đào tạo một thế hệ trẻ tiến bộ, phát triển toàn diện, giác ngộ cách mạng, sẵn sàng phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Trường Đảng Phú Yên có nhiệm vụ mở các lớp bồi dưỡng tập trung cho cán bộ xã, huyện làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ thế và lực của ta trên chiến trường, xây dựng lập trường kiên định tiến công, đánh thắng địch trong “chiến tranh đặc biệt”, sẵn sàng ứng phó nếu địch leo thang chiến tranh, xây dựng quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, âm mưu nham hiểm của địch trong các chiến lược chiến tranh, cán bộ và nhân viên làm công tác tuyên huấn trên địa bàn tỉnh luôn vững vàng về lập trường, tư tưởng, tích cực hoạt động, sử dụng nhiều phương thức tuyên truyền linh hoạt... đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng với các lực lượng giải phóng tỉnh Phú Yên vào 01/4/1975.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam xum họp một nhà, công tác tuyên huấn bước vào thời kỳ mới, thời kỳ tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình nhiệm vụ mới, ngành Tuyên huấn Phú Yên bước đầu sắp xếp lại bộ máy, Ban Tuyên huấn trở thành ban tham mưu cho Tỉnh ủy về mặt công tác tư tưởng, đồng thời được Tỉnh ủy giao trực tiếp phụ trách Trường Đảng tỉnh và tờ báo “Phú Yên giải phóng”, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng bộ và chính quyền cách mạng Phú Yên. Tháng 11/1975, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh. Công tác tư tưởng giai đoạn này tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát thực tế cuộc sống lao động, công tác chiến đấu hàng ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Toàn bộ các hoạt động nghiên cứu, học tập, tuyên truyền giáo dục của ngành Tuyên huấn Phú Khánh đã có tác dụng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, làm cho toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh có sự nhất trí cao, hiểu đúng và làm đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thấy rõ những kết quả đạt được cũng như những khuyết điểm, yếu kém trong các vấn đề kinh tế, xã hội; nhận thức rõ kẻ thù với những âm mưu thâm độc của chúng, những khó khăn không thể tránh khỏi trong hoàn cảnh vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vừa bảo đảm đời sống và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Việc hợp nhất tỉnh, huyện thành những đơn vị hành chính quá lớn đã làm cho công tác quản lý, chỉ đạo có nhiều khó khăn, không sát tình hình thực tế ở cơ sở, do đó, ngày 01/7/1989, Bộ Chính trị đã quyết định tách tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa theo địa giới hành chính trước đây.  

Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo nên sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân các dân tộc trong tỉnh. Toàn ngành đã tập trung bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, xử lý những hiện tượng nảy sinh từ cơ sở, có tác động đến tư tưởng tâm trạng xã hội, nhất là vấn đề nhạy cảm liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; đập tan mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch, vạch trần âm mưu thâm độc của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình”... Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng đến với nhân dân, được nhân dân đón nhận và tự giác thực hiện, đạt kết quả tốt. Nội dung, phương thức tiến hành các hoạt động của công tác tư tưởng được đổi mới tích cực theo hướng bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chuyển mạnh công tác tư tưởng về cơ sở, bám sát cuộc sống; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của cấp ủy các cấp, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên cùng làm công tác tư tưởng.

2. Một số kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian gần đây

Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm tính liên tục và linh hoạt từ Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên phạm vi toàn tỉnh, với nhiều nội dung thiết thực, sáng tạo, đa dạng, phong phú. Gắn học tập và làm theo với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 68 -KH/TU, ngày 14/02/2014 về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Thông qua mô hình, toàn tỉnh đã huy động số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, đèn chiếu sáng công cộng, xóa nhà tạm, hỗ trợ cây giống, con giống, cho mượn tiền gây quỹ làm ăn, nhận đỡ đầu cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi… qua đó, góp phần tăng cường sự gần gũi, mối đoàn kết giữa đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với quần chúng nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong tỉnh.

Công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực điều hành quản lý của chính quyền. Nội dung, hình thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng thường xuyên được đổi mới, phù hợp tình hình thực tế; gắn học tập với thảo luận, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tuyên truyền, cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền các cấp trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm cổ động các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, các sự kiện chính trị của địa phương được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí được tổ chức thực hiện có hiệu quả theo Quy chế giao ban báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

Công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ có nhiều chuyển biến tích cực; làm tốt công tác phối hợp cùng với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu cấp ủy ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ bùng nổ thông tin; nhanh nhạy, kịp thời trong việc nắm bắt các vấn đề tư tưởng mới phát sinh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo... Việc nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thông qua các kênh thông tin từ mạng lưới cộng tác viên và từ sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị với các nội dung thiết thực, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được quan tâm; chú trọng đấu tranh ngăn chặn các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước... Đến nay, đã thành lập và đi vào hoạt động Tổ đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet; cộng tác viên Ban Chỉ đạo 94 tỉnh (nay là Ban Chỉ đạo 35); xây dựng trang Web, kênh youtube và đưa trang fanpage đi vào hoạt động, kết nối với fanpage của các tỉnh, thành phố, địa phương trong cả nước và facebook cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh nhằm chia sẻ, chuyển tải các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, không đúng sự thật của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản kịp thời bản tin Thông báo nội bộ và bản tin Phổ thông (theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ tháng 01/2019 đến nay chỉ xuất bản bản tin Thông báo nội bộ), nội dung bản tin phục vụ tốt yêu cầu định hướng thông tin về kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, những vấn đề lý luận mới và các thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước, quốc tế đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của các chi, đảng bộ và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều tiến bộ cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai thiết thực, hiệu quả cho nhiều đối tượng; phương pháp hoạt động phong phú, bảo đảm yêu cầu, nội dung. Hệ thống câu lạc bộ thời sự từ cấp tỉnh đến cấp xã tiếp tục được củng cố và đẩy mạnh hoạt động.
Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy và các ban, ngành nghiên cứu biên soạn một số đề tài như: “Các Đại hội và Hội nghị Tỉnh ủy Phú Yên quan các thời kỳ 1930 - 2010”; “Lịch sử công tác Dân vận Phú yên thời kỳ 1930 - 2010”; “ Lịch sử công tác Mặt trận tỉnh Phú Yên thời kỳ 1930 - 2010”; “Lịch sử công an nhân dân Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975”; lịch sử đảng bộ các huyện, thị, thành phố, các xã phường trên địa bàn tỉnh...

Cơ sở vật chất, phương tiện tác nghiệp cho hoạt động công tác tư tưởng cũng được chú trọng đầu tư xây dựng. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có điều kiện tiếp nhận kịp thời những thông tin cần thiết cũng như tiếp nhận đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và hoàn thiện, đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thứ nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo hàng năm; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác dự báo để chủ động tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm; các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, quan tâm nâng cao chất lượng, tính chủ động trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo trong từng thời kỳ cách mạng.

Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trên mặt trận tư tưởng phải luôn bám sát đời sống xã hội nhằm hướng dẫn tư tưởng và hành động của nhân dân, kiên quyết, kịp thời đấu tranh, phản bác một cách có cơ sở khoa học, có tính thuyết phục đối với những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.
Thứ tư, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc ban tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện sơ, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo, tổ chức giao ban công tác tuyên giáo định kỳ để nắm tình hình, duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, thực hiện kịp thời có hiệu quả thông tin hai chiều, nắm chắc tình hình thực tiễn của các ngành, các địa phương, đơn vị và cơ sở; tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thứ năm, thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực tham mưu, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp sau đại hội.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng.  

3. Tăng cường giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Tăng cường công tác định hướng, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo, đài địa phương; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo và văn hóa văn nghệ; nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết tình hình hình phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

5. Triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “tụ diễn biến”, “tự chuyển hóa” dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

6. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

7. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, coi trọng rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục quần chúng. Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

***

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã góp phần thiết thực vào việc giữ vững trận địa tư tưởng, đã có những đóng góp quan trọng trong từng thời kỳ cách mạng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành, tự hào về những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc,… từ đó, góp phần phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, vư­ợt qua thách thức cùng cả tỉnh, cả n­ước tiến bước trên con đư­ờng công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, n­ước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY PHÚ YÊN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây