HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN

https://hoilhpn.phuyen.gov.vn


HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân 

TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
                 *
Số 60 -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phú Yên, ngày  20  tháng 9 năm 2022


HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân 

(1902 - 2022)

-----  

Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW, ngày 14/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo; đấu tranh phản bác những thông tin quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Yêu cầu
Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân đối với cách mạng Việt Nam, nhất là đối với việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
  2. Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Ngân, đó là: trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần cách mạng kiên cường, dũng cảm, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào; việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức của đồng chí Võ Văn Ngân.
3. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, nhất là trên quê hương Long An.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể chỉ đạo và triển khai các hoạt động như: 
1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Trung ương và các địa phương như: Lễ dâng hương tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và nhà thờ gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Lễ kỷ niệm cấp tỉnh; Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành); các hoạt động xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; chiếu phim tài liệu, giới thiệu sách về đồng chí Võ Văn Ngân.
2. Phổ biến Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành trong các buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức khác như: Thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức các cuộc tọa đàm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, đền ơn đáp nghĩa…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ, Trang thông tin điện tử của Ban.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
2. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân đảm bảo thiết thực, phù hợp; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới truyền thông cơ sở, thông qua hội nghị sinh hoạt đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ, hưởng ứng những thông tin tích cực trên không gian mạng…
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hệ thống ngành dọc tổ chức các hoạt động tuyên tuyền cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp với tình hình thực tế.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Tổ chức quản lý tốt các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, Internet, mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc; kiên quyết xử lý và đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm, đăng tải, tán phát thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, công lao, đóng góp của đồng chí Võ Văn Ngân đối với quê hương, đất nước và các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
5. Các cơ quan báo chí của tỉnh
- Xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp. Việc tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp, phát sóng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Ngân từ Đài Truyền hình Việt Nam.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)!
2. Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực!

3. Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cán bộ tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 (Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, tại địa chỉ tuyengiao.phuyen.gov.vn)
 

Nơi nhận:                                             
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Cơ quan TT BTGTW tại Đà Nẵng,
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH hội tỉnh,
- Sở TT-TT, Sở VH,TT&DL,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Phòng PX 03 (Công an tỉnh),
- Phòng Chính trị (BCH Quân sự tỉnh),
- Phòng Chính trị (BCH BĐBP tỉnh),
- BTG các huyện, thị, thành ủy,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (02 bản),
- Lưu Văn thư.

TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Bùi Thanh Toàn

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây