Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11/2021

  •   Thứ tư - 10/11/2021 15:20
  •   222
  •  0

TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 609 - CV/BTGTU
V/v định hướng công tác
tuyên truyền trong tháng 11/2021
 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                Phú Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Báo Phú Yên, Đài Phát Thanh  và Truyền hình tỉnh,
- Phòng PX 03 - Công An tỉnh,
- Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 11 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các ngành chức năng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 28/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong “trạng thái bình thường mới” và Công văn số 556 -CV/BTGTU, ngày 06/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong “trạng thái bình thường mới”. 
2. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, như: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các Hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các Đối tác, Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) theo hình thức trực tuyến (26 - 28/10), dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26); thăm, làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp (từ ngày 30/10  - 05/11/2021)…
3. Tập trung tuyên truyền về diễn biến và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được tổ chức thành 2 đợt, theo hình thức kết hợp vừa họp trực tuyến và vừa họp tập trung (đợt 1 là 11 ngày, từ ngày 20/10 đến 01/11; đợt 2 là 6 ngày, từ ngày 08/11 đến ngày 13/11/2021).
4. Tuyên truyền về Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dự kiến tổ chức vào ngày 24/11/2021) theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU, ngày 20/10/0/12021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
5. Tuyên truyền Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
6. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số: 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19”; Nghị quyết số: 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số: 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số: 63/NQ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số: 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021... tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
7. Tuyên truyền Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn liên của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
8. Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU, ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
9. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét 06 chương trình hành động của Tỉnh ủy, 01 Quy định và 05 nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Công văn số 508-CV/BTGTU, ngày 10/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
 10. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021 đồng thời là chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
11. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 theo Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
12. Tăng cường tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh thiên tai, bão lũ, bảo vệ môi trường; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm của lực lượng chức năng, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm, vi phạm trên mạng xã hội theo Kế hoạch số: 150/KH-UBND, ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
13. Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên mạng xã hội VCNet theo Công văn số 604-CV/BTGTU, ngày 02/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tỉnh đoàn và Báo Phú Yên tổ chức.
14. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng khác trong tháng 11: Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2021); 104 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2021); 201 năm Ngày sinh F.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); 101 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2021), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021; Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11); kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021…
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 11 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (2 bản),
- Lưu Văn thư.

TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
Bùi Thanh Toàn

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 29

Máy chủ tìm kiếm: 11

Khách viếng thăm: 18

Tổng lượt truy cập: 4,213,989

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây