Hướng dẫn Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Số kí hiệu   34/HD-BTV
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/08/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Chính sách - Luật pháp
Cơ quan ban hành Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
Người ký Trần Thị Binh

Nội dung

HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
BAN THƯỜNG VỤ
 
Số:  34/HD-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 27  tháng 8  năm 2021
 
 
HƯỚNG DẪN
Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
_________
 
- Thực hiện Hướng dẫn số 57/HD-ĐCT ngày 12/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
- Căn cứ Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.
- Căn cứ Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT ngày 16/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên V/v tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn Hội LHPN các cấp giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN trong thực hiện chức năng giám sát nhằm bảo đảm các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng quy định và đối tượng.
2. Thông qua giám sát kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Hội LHPN cấp trên. Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em, hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách trong việc thực hiện các thủ tục và sử dụng hỗ trợ một cách hiệu quả, hợp lý.
3. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Trong quá trình giám sát lựa chọn các hình thức giám sát phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương, đơn vị
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, CHỦ THỂ, THỜI GIAN GIÁM SÁT
2.1. Các chính sách Hội LHPN chủ trì giám sát theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
2.1.1. Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế
a- Nội dung giám sát: Giám sát cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (quy định tại điểm b Mục 7 và Mục 8 Phần II của Nghị quyết số 68- NQ/CP và từ Điều 25 đến Điều 27, Chương VII, Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg) (phụ lục 1).
b- Đối tượng giám sát:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Giám sát việc thực hiện chính sách, thời hạn tổng hợp danh sách hỗ trợ theo quy định.
- Ủy ban nhân dân cấp xã: Giám sát việc tổng hợp, lập danh sách đối với các trường hợp F0, F1 (bao gồm cả trẻ em là F0, F1) đủ điều kiện hưởng chính sách và thực hiện chi trả các chính sách được UBND tỉnh phê duyệt.
- Cơ sở y tế, cơ sở cách ly: Việc lập danh sách đối với trường hợp F0, F1 (bao gồm cả trẻ em là F0, F1) đủ điều kiện đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly gửi UBND cấp tỉnh phê duyệt.
c- Chủ thể chủ trì giám sát: Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, xã.
d- Thời gian thực hiện giám sát: Bắt đầu từ 30/8 đến ngày 31/3/2022.
2.1.2. Giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh
a- Nội dung giám sát: Giám sát cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh (quy định tại Mục 10, Phần II của Nghị quyết số 68-NQ/CP và từ Điều 35 đến Điều 37, Chương IX, Quyết định số 23/2011/QĐ-TTg) (xem phụ lục 1).
b- Đối tượng giám sát:
- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Giám sát việc rà soát, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh đảm bảo đúng thời hạn, đối tượng.
- Ủy ban nhân dân cấp xã: Giám sát việc xác nhận tạm ngừng đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh đủ điều kiện; niêm yết công khai danh sách; tổng hợp danh sách gửi Chi cục Thuế theo thời hạn quy định.
- Chi cục Thuế: Giám sát thẩm định danh sách, gửi UBND xã tổng hợp theo thời hạn quy định.
c- Chủ thể chủ trì giám sát: Hội LHPN cấp tỉnh,  huyện, xã.
d- Thời gian thực hiện giám sát: Từ ngày 30/8/2021 đến 15/2/2022.
2.2. Các nội dung Hội LHPN tham gia giám sát cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp
Trong quá trình tham gia giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm các chính sách: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác.
Các cấp Hội LHPN Việt Nam cần tập trung vào các nội dung sau:
- Kết quả thực hiện chính sách, đánh giá việc thực hiện các chính sách đối dưới góc độ giới:
+ Số lao động nữ được chi trả các chế độ hỗ trợ trên tổng số lao động nữ thuộc diện được hỗ trợ.
+ Số lao động nữ được chi trả các chế độ hỗ trợ trên tổng số lao động đã được chi trả các chế độ hỗ trợ.
+ Số lao động nữ đang mang thai/đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thuộc đối tượng qui định tại điểm 4, 5, 6 Mục II Nghị Quyết 68/NQ-CP được chi trả các chế độ hỗ trợ trên tổng số lao động nữ đang mang thai/đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thuộc diện được hỗ trợ.
+ Số trẻ em được chi trả các chế độ hỗ trợ trên tổng số trẻ em thuộc diện được hỗ trợ.
- Tác động của chính sách có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.
- Trong quá trình giám sát một số chính sách cần lưu ý giám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các nội dung (đối tượng, mức hưởng, thủ tục thực hiện) có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, cụ thể là:  Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha (xem phụ lục 2).
III. HÌNH THỨC GIÁM SÁT
3.1. Đối với nội dung chính sách Hội LHPN được phân công chủ trì giám sát: Tùy tình hình thực tế có thể thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu bằng văn bản liên quan hoặc tổ chức Đoàn giám sát và thông qua tiếp nhận phản ánh của hội viên, phụ nữ, đối tượng được hỗ trợ.
 3.2. Đối với nội dung chính sách Hội LHPN tham gia giám sát: Thực hiện theo sự phân công của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiếp nhận phản ánh của hội viên, phụ nữ, đối tượng được hỗ trợ.
3.3. Hội LHPN cấp xã vận động hội viên, phụ nữ tham gia giám sát việc rà soát, lập danh sách và niêm yết danh sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ nữ trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ; kịp thời phản ánh kết quả giám sát tới Ban công tác mặt trận và Hội LHPN cấp trên.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các cấp Hội chủ động bố trí kinh phí giám sát từ nguồn ngân sách hàng năm theo nhiệm vụ được phân công.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Đối với Hội LHPN tỉnh
- Hướng dẫn, chỉ đạo Hội LHPN các cấp triển khai giám sát theo phân công tại điểm 2.1 mục II của Hướng dẫn này
- Xây dựng kế hoạch giám sát một số nội dung Hội được phân công chủ trì.
- Tham gia đoàn giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác giám sát của cấp huyện, cấp xã do ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ trì.
- Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát của các cấp Hội
- Giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp cùng Ban Gia đình - Xã hội tham mưu với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai, theo dõi hoạt động giám sát này.
2. Ban Thường vụ Hội LHPN cấp huyện
- Xây dựng văn bản hướng dẫn Hội LHPN cấp xã giám sát các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công; xây dựng kế hoạch giám sát các nội dung Hội được phân công chủ trì.
- Tham gia đoàn giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác giám sát của cấp xã do ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện chủ trì.
- Chỉ đạo các cấp Hội LHPN địa phương chủ động gặp gỡ các đối tượng thụ hưởng là hội viên, phụ nữ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong suốt thời gian các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ và sau khi các cơ quan hoàn tất việc chi trả kinh phí; kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, Hội LHPN cấp trên; đồng thời đánh giá tác động chính sách đối tượng thụ hưởng.
- Sau mỗi đợt giám sát, trong vòng 03 ngày làm việc, đại diện đoàn giám sát cấp xã, cấp huyện có báo cáo kết quả giám sát gửi cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội LHPN cấp trên trực tiếp. Nếu không thành lập đoàn giám sát, Hội LHPN các cấp có trách nhiệm giám sát bằng văn bản việc lập danh sách, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ của các cơ quan chức năng và báo cáo với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội LHPN cấp trên trực tiếp.
- Chậm nhất 10 ngày, sau khi kết thúc đợt giám sát hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả giám sát và các vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo), cụ thể:
+ Đối với 2 nội dung do Hội chủ trì giám sát: Sau mỗi đợt giám sát 5 ngày và sau 10 ngày kết thúc thời gian hỗ trợ (ngày 20/02/2022 và ngày 05/4/2022).
+ Đối với các nội dung Hội tham gia giám sát: Sau mỗi đợt giám sát 5 ngày và sau 10 ngày kết thúc thời gian hỗ trợ, tuỳ theo chính sách.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát sau 10 ngày kết thúc thời gian hỗ trợ (ngày 01/7/2022).
(Báo cáo theo đề cương gửi kèm Hướng dẫn - phụ lục 3)
Trên đây là Hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban CSLP Hội LHPN Việt Nam;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- TT Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN 9 huyện, TX, TP;
- Các ban Hội LHPN tỉnh;
- Lưu: VT, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
Trần Thị Binh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây