Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Số kí hiệu 532/KH-BTV
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/10/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực TUYÊN GIÁO
Cơ quan ban hành Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
Người ký Trần Thị Binh

Nội dung

HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
 BAN THƯỜNG VỤ

                Số:   532 /KH-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
Phú Yên, ngày  04  tháng 10  năm 2021
 
 
KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
__________
         
Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-ĐCT, ngày 27/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 24/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên v/v học tập và thực hiện Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hằng năm; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng Nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.
          - Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, văn minh; lấy hạnh phúc của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam làm trọng tâm cho hoạt động.
          - Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị phải theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”, đồng thời gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và lồng ghép, gắn với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của phụ nữ.
          - Cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa của Đại hội Đảng XIII vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào phương hướng, kế hoạch hoạt động. 
          II. NỘI DUNG
          1. Nội dung tập trung nghiên cứu, học tập
          - Các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ.
- Các chủ đề học tập thường xuyên theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
- Nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam; khuyến khích và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự học hỏi vươn lên nhằm xây dựng và phát triển đất nước, tập trung vào giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ.
- Quán triệt các văn bản liên quan (đối với các cấp Hội) để biết mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng, cách thức triển khai chỉ thị 05-CT/TW ; quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt gắn với vai trò người phụ nữ trong vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng lối sống văn hóa và rèn luyện phẩm chất người phụ nữ thời đại mới.
2. Nội dung làm theo
Tiếp tục thực hiện các nội dung “làm theo” Bác đã được hướng dẫn tại Kế hoạch 91/KH-BTV ngày 29/9/2016 v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp, cán bộ Hội các cấp và hội viên, phụ nữ. Chú trọng các nội dung sau:
- Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề toàn khóa trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, trong sinh hoạt chi bộ cơ quan chuyên trách Hội, trong sinh hoạt hội viên định kỳ.
- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị. Cải tiến lề lối làm việc hiệu quả, sáng tạo; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, văn minh. Phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên là cán bộ Hội chuyên trách. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với hội viên, phụ nữ, đề cao phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; cán bộ Hội lên kế hoạch để học tập Bác hàng năm, xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong công tác và đời sống. 
- Tiếp tục phát động, triển khai các phong trào yêu nước, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới (rèn luyện theo các tiêu chí cụ thể); cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với vun đắp giá trị gia đình Việt Nam..., phát động phụ nữ cơ sở tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa (dân ca, dân vũ,...); lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền chuyển đổi hành vi, đưa việc làm theo Bác mỗi ngày của cán bộ, hội viên, phụ nữ đi vào nề nếp, khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ tại địa phương, đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh... Nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của phụ nữ trong thảo luận các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương để tham mưu, kiến nghị cấp ủy và lãnh đạo địa phương.
Khuyến khích, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của của hội viên, phụ nữ, cán bộ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo đó, cần tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ hiểu rõ tinh thần "tự lực" có nghĩa là dựa vào sức mình để sống và làm việc, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào người khác, "tự cường" có nghĩa là tự làm cho mình mạnh lên, không chịu thua kém người khác, từ đó thúc đẩy hội viên, phụ nữ có ý chí học hỏi, tiếp thu tri thức và kinh nghiệm để chủ động vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có lòng tự trọng, hiểu biết và hữu ích cho xã hội. Do đó, mỗi hội viên, phụ nữ phải chủ động lên kế hoạch, tự vượt qua khó khăn để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc, đời sống.
Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập kỹ năng để bồi dưỡng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ. Tăng cường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp Hội và tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ Hội với hội viên, phụ nữ.
III. GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; đưa việc học tập, làm theo Bác vào nội dung đánh giá công tác hàng năm của cán bộ Hội chuyên trách.
- Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện suy thoái đạo đức; bồi dưỡng lý tưởng đạo đức, cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ, nhất là thế hệ trẻ. 
 
- Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa, xác định các phần việc để xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác 
hàng năm(xem lại chỗ này ?), thể hiện trách nhiệm nêu gương trong cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân; đưa kết quả thực hiện vào báo cáo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổng kết cuối năm.
- Quán triệt thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam theo hướng dẫn số 09/HD- ĐCT ngày 6/5/2013 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào của Hội; xây dựng các mô hình hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Xây dựng tiêu chí và hướng dẫn rèn luyện người phụ nữ thời đại mới với các tiêu chí: có sức khoẻ, có đạo đức, có tri thức và có trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung học tập, làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội và địa phương.
- Lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp và hấp dẫn với từng địa bàn, đối tượng; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự.... Chú trọng tuyên truyền miệng, tuyên truyền gắn với thảo luận các việc làm theo cụ thể. Ưu tiên tuyên truyền và tác động các đối tượng đặc thù, khó khăn, đối tượng yếu thế, có hoạt động tuyên truyền phù hợp với nữ phạm nhân, phụ nữ hoàn lương trở về.
- Rút kinh nghiệm từ các mô hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021, phát huy các thành tích đã đạt và có giải pháp khắc phục hạn chế của các mô hình. Nghiên cứu tổng kết các mô hình “làm theo hiệu quả, giới thiệu cách làm hay của các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác qua các phương tiện truyền thông đại chúng để nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi
Tiếp tục xây dựng các mô hình mới phù hợp như: các mô hình cải tiến lề lối làm việc tại các cơ quan chuyên trách; các mô hình tiết kiệm trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí tự lực, tự cường, thúc đẩy sự sáng tạo của hội viên, phụ nữ; các mô hình/hoạt động có hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030.
3. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết, tuyên dương điển hình trong học tập, làm theo Bác
- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá chuyên đề. Nội dung kiểm tra, đánh giá cần làm rõ những điểm mới, cách làm sáng tạo, ảnh hưởng tích cực của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những điển hình cán bộ, hội viên, phụ nữ tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời đại mới; kiến nghị đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh:
- Giao Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp: Tham mưu BTV Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hàng năm trong hệ thống Hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo chuyên đề theo yêu cầu.
Tiếp tục tham mưu triển khai các hoạt động vận động, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức và xây dựng người phụ nữ thời đại mới; tuyên truyền về bộ nhận diện của Hội, văn hóa công sở trong hệ thống Hội.
Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động biên soạn, cập nhật tài liệu, tuyên truyền trên Bản tin phụ nữ Phú Yên, Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh (www.hoilhpn.phuyen.gov.vn), chương trình Truyền hình phụ nữ, Phát thanh phụ nữ, chuyên trang phụ nữ trên Báo Phú Yên... kịp thời phản ánh, tuyên truyền tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoạt động của các cấp hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Ban xây dựng tổ chức Hội – Văn phòng: Tham mưu chỉ đạo xây dựng nội dung thi đua và đánh giá thi đua hàng năm việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan Hội LHPN tỉnh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong cơ quan chuyên trách Hội. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; phối hợp với ban liên quan tiến hành rà soát các quy chế, quy định làm việc, hoàn thiện đảm bảo thực hiện nghiêm túc và phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan.
Triển khai thực hiện các qui chế, nội qui cơ quan; quản lý, sử dụng bộ nhận diện của Hội; đầu mối tham mưu tạo sự chuyển biến rõ nét về tính kế hoạch trong hoạt động của cơ quan Hội LHPN tỉnh và trong hoạt động chỉ đạo các cấp Hội.
- Ban Gia đình xã hội – Kinh tế: Tham mưu đẩy mạnh thực hiện hoạt động tiết kiệm giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững. Đầu mối tham mưu triển khai có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.
          2. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, Hội phụ nữ đơn vị lực lượng vũ trang
- Căn cứ các văn bản của Hội LHPN tỉnh và nội dung kế hoạch này, tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị một cách sáng tạo, cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. Đặc biệt xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong nhiệm kỳ 2021- 2026.  
- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai tổ chức thực hiện.
- Xây dựng, phát hiện, định kỳ hàng quý gửi báo cáo điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với điển hình phong trào thi đua và các nhiệm vụ của hội về Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh theo quy định.
          Trên đây là kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của BTV Hội LHPN tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN VN (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực tỉnh Hội;
- Các Ban tỉnh Hội;
- Hội LHPN các huyện, TX, TP;
- Hội PN: CA, QS, BP;
- Lưu: VT, BTG-CSLP.
         TM. BAN THƯỜNG VỤ
     PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
(đã ký)
 
 
     Trần Thị Binh
 
 
 
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây