Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
20/10/1930 – 20/10/2020

Số kí hiệu 421/KH-BTV
Ngày ban hành 13/07/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/07/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực TUYÊN GIÁO
Cơ quan ban hành Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
Người ký Nguyễn Thị Tuyết

Nội dung

HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊNN
BAN THƯỜNG VỤ

 

 
Số: 421/KH-BTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 13  tháng 7  năm 2020

 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam
20/10/1930 – 20/10/2020
                                                               
 
Thực hiện Hướng dẫn số 40/HD-ĐCT ngày 14/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v triển khai công tác tuyên giáo năm 2020, Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2020) gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng, tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam “Giữ trọn niềm tin theo Đảng”.
2. Tạo không khí phấn khởi, thi đua trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ; tích cực chủ động thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.
3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thiết thực, an toàn, phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các nhiệm vụ của Hội; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Các cấp Hội
- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống, lịch sử của Hội; thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên 5 năm 2015 - 2020;  rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ…

- Tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ Hội qua các thời kỳ, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng…

- Tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình, nhân tố mới tại địa phương, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, gặp mặt, tọa đàm, hái hoa dân chủ, về nguồn… đa dạng, nội dung phong phú phù hợp với tình hình, địa phương, đơn vị.
2. Hội LHPN tỉnh:
- Gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Phú Yên nói riêng.
- Phát hành Bản tin quý 4 và phối hợp Báo Phú Yên phát hành trang báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.
- Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng Chương trình truyền hình phụ nữ, Phát thanh phụ nữ đưa tin, bài phản ánh kịp thời hoạt động của các cấp Hội, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương cán bộ, hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)!
2. Phụ nữ Phú Yên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
     3. Phụ nữ Phú Yên “Giữ trọn niềm tin theo Đảng”
4. Phụ nữ Phú Yên phấn đấu học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
5. Phụ nữ Phú Yên “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”! 
6. Phụ nữ Phú Yên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc!
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh:
-  Giao Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện và theo dõi báo cáo kết quả hoạt động 20/10 của các cấp Hội.
Phát hiện, giới thiệu và chủ động tuyên truyền và phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phản ánh nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện truyền thông. Phát hành Bản tin quý 4 số đặc biệt chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.
- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ.
          2. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị
- Trên cơ sở các nội dung kế hoạch hoạt động của tỉnh, tùy tình hình và điều kiện của địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Đồng thời tích cực chuẩn bị tốt các nội dung tham gia hoạt động do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
- Phát hiện, giới thiệu và chủ động phối hợp tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi sinh hoạt Hội định kỳ.
Trên đây là một số định hướng hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.
Kết thúc đợt kỷ niệm, báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản về Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh trước ngày 25/10/2020.
 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW Hội (b/c);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh(b/c)
- Ban DV, Ban TG Tỉnh ủy (b/c);
- TT Hội LHPN tỉnh;
 - VP, các ban Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN cấp huyện và ĐV LLVT, NC LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, BTG.

            TM. BAN THƯỜNG VỤ
            PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
 
            Trần Thị Binh
 
 
 
 
       
 

 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây