Thông báo Lịch truyền thông nhóm tại cộng đồng một số chuyên đề, chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh năm 2017

  •   Thứ ba - 11/04/2017 07:59
  •   2066
  •  0
HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
BAN THƯỜNG VỤ
 
Số:  08/TB-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 10  tháng 4  năm 2017

 
 
THÔNG BÁO
Lịch truyền thông nhóm tại cộng đồng một số chuyên đề,
 chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh năm 2017
_________
 
Thực hiện các Kế hoạch của BTV Hội LHPN tỉnh số: 14/KH-BTV, ngày 13/2/2017, V/v tổ chức truyền thông phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 15/KH-BTV, ngày 13/2/2017, V/v tổ chức tuyên truyền về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Kế hoạch số 21/KH-BTV, ngày 14/2/2017 V/v thực hiện chiến lược công tác dân tộc; Kế hoạch số 22/KH-BTV, ngày 14/2/2017, V/v Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới” và tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 42/KH-BTV ngày 16/3/2017, V/v Tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai, bảo đảm vệ sinh môi trường và biến đổi khí hậu, lồng ghép tuyê truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo.
  BTV Hội LHPN tỉnh thông báo lịch truyền thông một số chuyên đề, chương trình phối hợp của Hội năm 2017 gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tuyên truyền biển đảo, nội dung cụ thể như sau:
I. TRUYỀN THÔNG NHÓM TẠI CỘNG ĐỒNG
1. Truyền thông phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số
- Thời gian: Dự kiến tháng 4 – 5/2017
- Địa điểm: Tại một số xã thuộc các đơn vị: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa, Tây Hòa, TX.Sông Cầu.
- Đối tượng: Cán bộ, hội viên, phụ nữ (ưu tiên Phụ nữ dân tộc thiểu số)
- Số lượng: 14 nhóm (50 người/nhóm)
- Nội dung: Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân – gia đình, Luật BHXH, BHYT và các văn bản pháp luật có liên quan đến phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số. Lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai công tác Hội, phong trào phụ nữ và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
(Kèm theo lịch truyền thông Phụ lục 1)
2. Truyền thông về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Thời gian: Dự kiến tháng 6 – 7/2017
- Địa điểm: Tại một số xã các thuộc các đơn vị: Đông Hòa, Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa và TP.Tuy Hòa.
- Đối tượng: Cán bộ, hội viên, phụ nữ (ưu tiên Phụ nữ dân tộc thiểu số)
- Số lượng: 11 nhóm (50 người/nhóm)
- Nội dung: Chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, lồng ghép giới, bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản pháp luật mới ban hành… Vận động phụ nữ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai công tác Hội, phong trào phụ nữ và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(Kèm theo lịch truyền thông Phụ lục 2)
3. Truyền thông Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
- Thời gian: Dự kiến tháng 7/2017
- Địa điểm: Tại một số xã thuộc các đơn vị: Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân.
- Đối tượng: Hội viên, phụ nữ các xã miền núi và thành viên CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp bước cho con đến trường”
- Số lượng: 7 nhóm (50 người/nhóm)
- Nội dung: Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhiệm vụ công tác của Hội; Tuyên truyền nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo phụ nữ dân tộc thiểu số vào các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tham gia bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế. Lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai công tác Hội, phong trào phụ nữ và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp…
 (Kèm theo lịch truyền thông Phụ lục 3)
4. Truyền thông tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
- Thời gian: Dự kiến tháng 4-5/2017
- Địa điểm: Tại một số xã của 9 huyện, thị xã, thành phố
- Đối tượng: Cán bộ, hội viên phụ nữ
- Số lượng: 18 nhóm (50 người/nhóm)
- Nội dung: Vai trò, tầm quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử Việt Nam; các yếu tố tác động vào quá trình hình thành phẩm chất đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền các tiêu chí “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai công tác Hội, phong trào phụ nữ, Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
(Kèm theo lịch truyền thông Phụ lục 4)
5. Truyền thông bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường
- Thời gian: Quý 2 /2017
- Địa điểm: 15 xã, phường, thị trấn tại 8 huyện, thành phố.
- Đối tượng: Cán bộ, hội viên phụ nữ
-  Số lượng: 15 nhóm (50 người/nhóm)
- Nội dung: Tuyên truyền bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, cách ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; các tiêu chí 5 không, 3 sạch gắn với hoạt động bảo vệ môi trường biển, sinh thái biển. Lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền triển khai công tác Hội, phong trào phụ nữ, Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tuyên truyền biển đảo.
 (Kèm theo lịch truyền thông Phụ lục 5)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hội LHPN tỉnh trực tiếp tổ chức truyền thông: Chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo viên, hỗ trợ một phần kinh phí truyền thông theo quy định. Giao các Ban chuyên môn liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, kinh phí, liên hệ phối hợp với các đơn vị truyền thông để tiến hành hoạt động đạt hiệu quả.
- Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường, thị trấn được truyền thông triệu tập cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đầy đủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Hội trường, âm thanh, nước uống... đảm bảo buổi truyền thông đạt chất lượng.
Nhận được thông báo này, BTV Hội LHPN tỉnh đề nghị Thường trực Hội LHPN các huyện, thị, thành triển khai thực hiện nghiêm túc, nếu có thay đổi liên hệ Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh (Điện thoại: 057.3819131).
Nơinhận:                                                                                                    
- TT Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN 9 huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban, Văn phòng Hội LHPN tỉnh, Kế toán;
- Lưu: VT, BTG. 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
TRẦN THỊ BINH
                            
                                                Phụ lục 1
LỊCH TRUYỀN THÔNG
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số
 
STT Đơn vị được truyền thông Thời gian Người thực hiện
I Huyện Sông Hinh 
1 Xã Sông Hinh Sáng ngày 28/4  
2 Xã Ea Bia Sáng ngày 28/4  
II Huyện Sơn Hòa
3 Xã Sơn Phước Sáng ngày 4/5  
4 Xã Cà Lúi Chiều ngày 4/5  
5 Xã Ea Chà Rang Sáng ngày 5/5  
6 Xã Krông Pa Chiều ngày 5/5  
III Huyện Đồng Xuân
7 Xã Xuân Long Sáng ngày 16/5  
8 Xã Xuân Quang 2 Sáng ngày 16/5  
IV Huyện Phú Hòa
9 Xã Hòa Hội Sáng ngày 17/5  
10 Xã Hòa Định Tây Sáng ngày 17/5  
V Huyện Tây Hòa
11 Xã Hòa Mỹ Tây Sáng ngày 24/5  
12 Xã Hòa Thịnh Sáng ngày 24/5  
VI TX. Sông Cầu
13 Xã Xuân Hòa Sáng ngày 26/5  
14 Xã Xuân Hải Sáng ngày 26/5  
  Tổng cộng: 14 nhóm/14 xã  
Ghi chú: Các đơn vị nếu có vấn đề cần thay đổi, báo về Ban CS- LP Hội LHPN tỉnh, (điện thoại: 057.3. 896. 441) trước 5 ngày để sắp xếp lịch phù hợp.
 
 
 
Phụ lục 2
LỊCH TRUYỀN THÔNG
Tuyên truyền Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ
 
STT Đơn vị được truyền thông Thời gian Người thực hiện
I Huyện Đông Hòa
1 Xã Hòa Tân Đông Chiều ngày 6/6  
2 Xã Hòa Xuân Nam Chiều ngày 8/6  
II Huyện Tuy An
3 Xã An Định Sáng ngày 9/6  
4 Thị trấn Chí Thạnh Sáng ngày 13/6  
5 Xã An Dân Sáng ngày 16/6  
III Huyện Phú Hòa
6 Xã Hòa An Chiều ngày 5/7  
7 Xã Hòa Thắng Chiều ngày 7/7  
IV Huyện Tây Hòa
8 Xã Sơn Thành Đông Chiều ngày 11/7  
9 Xã Sơn Thành Tây Chiều ngày 13/7  
V TP. Tuy Hòa
10 Xã Bình Ngọc Chiều ngày 18/7  
11 Xã An Phú Chiều ngày 20/7  
  Tổng cộng: 11 nhóm/11 xã, thị trấn  
Ghi chú: Các đơn vị nếu có vấn đề cần thay đổi, báo về Ban CSLP Hội LHPN tỉnh, (điện thoại: 057.3. 896. 441) trước 5 ngày để sắp xếp lịch phù hợp.
  
 
Phụ lục 3
LỊCH TRUYỀN THÔNG
Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
 
STT Đơn vị được truyền thông Thời gian Người thực hiện
I Huyện Sông Hinh 
1 Xã Ea Trol Sáng ngày 7/7  
2 Thị trấn Hai Riêng Chiều ngày 7/7  
3 Xã Ea Ly Sáng ngày 11/7  
4 Xã Ea Bar Sáng ngày 11/7  
II Huyện Sơn Hòa
5 Xã Sơn Hội Sáng ngày 14/7  
6 Xã Sơn Phước Sáng ngày 14/7  
III Huyện Đồng Xuân
7 Xã Xuân Phước Sáng ngày 25/7  
  Tổng cộng: 7 nhóm/7 xã  
Ghi chú: Các đơn vị nếu có vấn đề cần thay đổi, báo về Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh (điện thoại: 057.3.81.91.31) trước 5 ngày để sắp xếp lịch phù hợp.
 
 
  

 
 
Phụ lục 4
LỊCH TRUYỀN THÔNG
Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 
STT Đơn vị được truyền thông Thời gian Người thực hiện
I TP. Tuy Hòa
1 Phường Phú Đông Chiều ngày 20/4  
2 Phường 6 Chiều 21/4  
3 Xã An Phú Chiều 24/4  
4 Phường Phú Thạnh Chiều 18/5  
II Huyện Tây Hòa
5 Xã Hòa Phong Sáng ngày 05/5  
 
6 Xã Hòa Tân Tây Sáng ngày 05/5
III Huyện Sông Hinh    
7 Xã Ea Trol Sáng ngày 17/4  
8 Xã Đức Bình Đông Sáng ngày 17/4  
IV Huyện Sơn Hòa    
9 Xã Sơn Hội Sáng ngày 19/4  
10 Xã Sơn Long Sáng ngày 11/5  
V Huyện Tuy An    
11 Xã An Mỹ Sáng ngày 12/5  
12 Xã An Hòa Sáng ngày 12/5  
VI Huyện Đồng Xuân    
13 Xã Xuân Phước Sáng ngày 28/4  
14 Xã Xuân Sơn Bắc Sáng ngày 28/4  
VII TX.Sông Cầu    
15 Phường Xuân Phương Sáng ngày 16/5  
16 Phường Xuân Thành Chiều ngày 16/5  
VIII Huyện Đông Hòa    
17 Xã Hòa Hiệp Nam Sáng ngày 18/5  
18 Xã Hòa Hiệp Bắc Sáng ngày 18/5  
Tổng cộng: 18 nhóm/18 xã, phường
Ghi chú: Các đơn vị nếu có vấn đề cần thay đổi, báo về Ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh (điện thoại: 057.3.81.91.31) trước 5 ngày để sắp xếp lịch phù hợp.
 
 
 
Phụ lục 5
LỊCH TRUYỀN THÔNG
Bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó
với thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường
STT Đơn vị được truyền thông Thời gian Người thực hiện
I Thành phố Tuy Hòa
1 Phường Phú Đông Chiều ngày 10/4  
2 Phường 9 Chiều ngày 17/5
II Huyện Sông Hinh 
3 Xã Đức Bình Tây Sáng ngày 05/5  
4 Xã Đức Bình Đông Chiều ngày 05/5
III Huyện Sơn Hòa
5 Thị trấn Củng Sơn Sáng ngày 12/5  
 
6 Xã Suối Bạc Chiểu ngày 12/5
IV Huyện Đồng Xuân    
7 Thị trấn La Hai Sáng ngày 16/5  
8 Xã Xuân Sơn Nam Chiều ngày 16/5  
V Huyện Phú Hòa    
9 Xã Hòa Quang Nam Sáng ngày 26/5  
10 Xã Hòa Quang Bắc Chiều ngày 26/5  
VI Huyện Tây Hòa    
11 Thị trấn Phú Thứ Sáng ngày 02/6  
12 Xã Hòa Bình 1 Chiều ngày 02/6  
VII Huyện Tuy An    
13 Xã An Hiệp Sáng ngày 09/6  
14 Xã An Mỹ Chiều ngày 09/6  
VIII Huyện Đông Hòa    
15 Thị trấn Hòa Vinh Sáng ngày 13/6  
Tổng cộng: 15 nhóm/15 xã
Ghi chú: Các đơn vị nếu có vấn đề cần thay đổi thời gian, báo về Ban Hỗ trợ PNPT Kinh tế, Hội LHPN tỉnh (điện thoại: 057.3896825) trước 5 ngày để sắp xếp lịch phù hợp.
 
0

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Tổng lượt truy cập: 3,272,202

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây