Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  •   Thứ hai - 20/09/2021 08:42
  •   788
  •  0

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước
và chính quyền các cấp

-----
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp như sau:

I- TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG THỜI GIAN QUA

1- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện

- Những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, phù hợp nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

- Các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên theo hướng công khai, minh bạch, gắn với phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”, bước đầu tạo được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; nhiều địa phương đã ban hành quy chế tiếp công dân và thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở được chú trọng, qua đó nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ bước đầu, tránh để sự việc kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

2- Hạn chế, yếu kém

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận chính quyền chưa được thường xuyên, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, lỏng lẻo, nhất là việc quản lý xây dựng, khai thác sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường còn xảy ra sai phạm gây bức xúc trong Nhân dân.

- Việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân ở một số địa phương, sở, ngành còn chậm trễ, kéo dài, chưa đúng quy định; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, thiếu quyết liệt trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Hệ thống chính trị địa phương, cơ sở có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng trong xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người.

- Công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; một số cán bộ, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

- Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong một số cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có lúc chưa đầy đủ, còn xem nhẹ; một số địa phương, đơn vị thiếu quan tâm, coi đây là trách nhiệm của hệ thống dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội.

- Công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực chưa quyết liệt, kịp thời, nhất là việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ sở.

- Trình độ, năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ ở một số sở, ngành và địa phương còn hạn chế, chưa tốt. Chưa kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, thiếu công khai, minh bạch, không giải trình những kiến nghị của người dân.

- Sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đồng bộ, nhất là việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền với ban dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa cao.

II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP

1- Mục tiêu

- Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là phát huy vai trò, sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số cải cách hành chính. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống Nhân dân; xử lý dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để kéo dài, gây bức xúc, phức tạp, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

2- Nhiệm vụ và giải pháp

2.1- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đối với cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp

 - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 28/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về tinh thần trách nhiệm, ý thức vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đối với công tác dân vận.

- Tập trung tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nêu cao ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên để cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

2.2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, nhất là trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý, sử dụng tài nguyên, tài chính, ngân sách, các vấn đề xã hội bức xúc, dư luận quan tâm.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo, rườm rà trong việc thực thi chính sách, pháp luật, gây phiền hà cho người dân, tạo hành lang pháp lý cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển và hội nhập.

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, dự án FDI có hàm lượng công nghệ cao. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường gắn với thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở các vùng nông thôn; khôi phục phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, từng bước đưa sản phẩm vào chuỗi phát triển du lịch, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng vùng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng sống của người dân. Phấn đấu đến năm 2025, có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới Tây Hòa, Phú Hòa và các xã nông thôn mới; xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia phát triển y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

2.3- Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chương trình hành động Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Tập trung xây dựng chính quyền điện tử liên thông, hiện đại với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ; công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa ở cấp huyện, cấp xã. Tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong thực thi công vụ, trong giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ Tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết đúng pháp luật, đúng thời gian quy định đạt 100%.

+ Đến năm 2025, UBND tỉnh phấn đấu đạt mức Chính quyền điện tử, cụ thể: 100% văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan hành chính nhà nước (trừ nội dung mật) được thực hiện ký số, phát hành văn bản điện tử và xử lý trên môi trường điện tử; thực hiện họp trực tuyến hoặc phòng họp không giấy; 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; các thị xã, thành phố của tỉnh cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số hướng đến chính quyền số.

+ Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công (y tế, giáo dục) đạt trên 90%.

+ Kết quả xếp hạng các chỉ số Par Index, PCI, PAPI, SIPAS, ICT Index năm sau cao hơn năm trước; phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số này của tỉnh xếp trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao và điểm của mỗi chỉ số đạt trên 75% điểm tối đa theo quy định.

2.4- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”.

2.5- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ. Tăng cường và mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở và thông tin kịp thời, rộng rãi các quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến đất đai.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 4581-QĐi/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó quy định trách nhiệm của Tỉnh ủy viên bố trí thời gian đi cơ sở nắm tình hình, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí thời gian cùng dự các buổi tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy theo quy chế để kịp thời hỗ trợ chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương; giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật ngay tại cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

- Tập trung xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để kéo dài, gây bức xúc, phức tạp liên quan đến đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đồng thời có chế tài xử lý đối với những trường hợp cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài mặc dù đã được các cơ quan chức năng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo cuối cùng, đúng quy định pháp luật và những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu kiện sai sự thật.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở trong giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hệ thống hóa dữ liệu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công khai, minh bạch để người dân được biết; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.6- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang
          
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa ban dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể với lực lượng vũ trang trong việc tuyên truyền vận động, tổ chức các hoạt động dân vận hướng về địa bàn cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…
          
- Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên.
          
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, ma túy, trộm cướp, giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
          
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia. Khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời làm tốt công tác vận động, tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

2.7- Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với ban dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 4177-QĐ/TU, ngày 22/4/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Quy định số 5530-QĐ/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với ban dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng, nhất là trong phối hợp trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc công khai, minh bạch các thông tin về các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương theo quy định, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội; đồng thời xem xét, tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân.

2.8- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước, tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại…, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân phát huy trí tuệ, sức sáng tạo cống hiến cho cộng đồng xã hội, quê hương, đất nước; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết này trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp để triển khai thực hiện.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết và các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát và chất vấn đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, bảo đảm giải quyết kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và cử tri theo quy định của pháp luật.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết và chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan nhà nước với ban dân vận cấp ủy, nhất là công tác phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình Nhân dân liên quan việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống Nhân dân.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16

Tổng lượt truy cập: 4,230,187

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây