Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

  •   Thứ sáu - 14/04/2017 14:41
  •   8330
  •  0
Đính kèm tệp:
kh-thuc-hien-chi-thi-05da-ky.doc 89.50 KB
HỘI LHPN TỈNH PHÚ YÊN
 BAN THƯỜNG VỤ

 
                Số: 55/KH-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Phú Yên, ngày  14 tháng 4  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
__________
         
Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Hướng dẫn số 02/HD-ĐCT, ngày 3/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị) năm 2017; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nữa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - đây là chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa và chủ đề học tập năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
          2. Việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội, trước hết là người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐĐ ngày 10/11/2014 của Đảng đoàn, Kế hoạch số 88/KH-ĐCT ngày 11/5/2015 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐĐ về đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của phụ nữ.
          3. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          4. Gắn việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
          II. NỘI DUNG
          1. Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề học tập năm 2016, 2017
            - Tiếp tục tuyên truyền học tập nội dung chuyên đề năm 2016 là “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính xuyên suốt toàn khóa) và nội dung chuyên đề năm 2017 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
          - Hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng:
 + Đối với cán bộ chuyên trách các cấp: Tham gia học tập, quán triệt thông qua sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương;
 + Đối với hội viên phụ nữ: Tham gia học tập thông qua sinh hoạt hội viên ở chi/tổ, trên các ấn phẩm tuyên truyền của Hội, chuyên trang/chuyên mục trên trang thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng; các hình thức tuyên truyền, giáo dục khác của Hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội trong năm 2017. Thực hiện tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.
          Tài liệu: Sử dụng 02 cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn:
          + “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị
          + “Hỏi – Đáp” về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
          - Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động phụ nữ thay đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang. Chỉ đạo mỗi cơ sở Hội lựa chọn ít nhất 01 hành động cụ thể để quyết tâm tuyên truyền, giáo dục, vận động chị em và gia đình cùng thực hiện tạo chuyển biến trong rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang.
          - Đầu tư hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống vào một số đối tượng phụ nữ đặc thù/chậm tiến. Đẩy mạnh phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức đối với nữ phạm nhân theo tinh thần kế hoạch phối hợp số 3605/KHPT ngày 30/12/2015 về việc phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 giữa Tổng cục VIII và Ban Tuyên giáo TW Hội.
- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, hội viên thảo luận, học tập.
- Tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề tài liệu “Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ” cho hội viên, phụ nữ thông qua sinh hoạt chi,tổ phụ nữ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt các câu lạc bộ phụ nữ...   
2. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI”
            - Các cấp Hội và đội ngũ cán bộ Hội bám sát các văn bản hướng dẫn thực hiện các trọng tâm và các nhiệm vụ công tác Hội năm 2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác, gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội, nhất là trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu PNTQ lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI. Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ Hội là đảng viên, là người đứng đầu; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
          - Cải tiến, đổi mới lối làm việc có tính kế hoạch, sâu sát ở cơ sở, đổi mới việc điều hành quản lý cơ quan chuyên trách Hội các cấp. Cụ thể hóa nội dung nhóm giải pháp “Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành” trong Nghị quyết Đại hội PNTQ khóa XII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa XVI trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động ở tất cả các cấp Hội.
          3. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
          - Nghiêm túc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở cơ quan, địa phương, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐĐ ngày 10/11/2014 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.
          - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ năng lực và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, có kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng công tác xã hội, sâu sát cơ sở, có phương pháp làm việc khao học và tư duy đổi mới.

 - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” một cách thiết thực. Tùy điều kiện và đặc thù của từng cấp Hội, tổ chức tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW.

          4. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”
          Các cấp Hội, cán bộ Hội tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của cấp ủy địa phương.  Chú trọng đa dạng các hình thức giúp đỡ đảm bảo phong phú, thiết thực, hiệu quả lâu dài; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ.
            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Hội LHPN tỉnh

Trên cơ sở Kế hoạch số 135/KH-ĐCT ngày 24/8/2016 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân công các Ban chuyên môn  như sau:
          - Ban Tuyên giáo: Là đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo chuyên đề theo yêu cầu; chủ trì tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của các cấp Hội. Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hàng năm trong các cấp Hội theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
          Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền trên báo, đài, Chương trình phát thanh, truyền hình phụ nữ Phú Yên; chủ động biên soạn, cập nhật tài liệu, tuyên truyền trên Tờ tin phụ nữ Phú Yên, Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh (
www.hoilhpn.phuyen.gov.vn)
          Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị trong các cấp Hội, đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, các đơn vị nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa và sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
          - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị trong Báo cáo định kỳ hoạt động (tháng, quý, 6 tháng, năm) gửi về Văn phòng Hội LHPN tỉnh và báo cáo chuyên đề 6 tháng, 1 năm, sơ, tổng kết gửi Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để theo dõi và tổng hợp.
- Xây dựng, phát hiện, định kỳ hàng quý gửi báo cáo điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với điển hình phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội về Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh theo quy định.
- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá chuyên đề trong mỗi đợt đi công tác cơ sở , kiểm tra định kỳ...
- Căn cứ nội dung kế hoạch này và Kế hoạch của cấp ủy địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị một cách sáng tạo, cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, đơn vị.
          - Tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy và Kế hoạch số 91/KH-BTV ngày 29/9/2016 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          2. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, Hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang và nữ công LĐLĐ tỉnh
          + Phối hợp với Ban Tổ chức - Kiểm tra trong quá trình đánh giá cán bộ, đảng viên định kỳ và đánh giá thi đua đối với cán bộ công chức, nhân viên cơ quan.
          + Tham gia theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện của cán bộ, đảng viên cơ quan Hội LHPN tỉnh.
          - Đề nghị Chi bộ, Công đoàn cơ quan Tỉnh Hội
Tham mưu thực hiện các hoạt động thuộc nhiệm vụ mà Ban tham mưu, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng năm...- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Ban Gia đình - Xã hội, Ban Chính sách - Luật pháp:         
          Phối hợp với Ban Tuyên giáo thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tham mưu chỉ đạo xây dựng nội dung thi đua và đánh giá thi đua hàng năm các hoạt động cụ thể thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Hội; chủ động phối hợp với các ban chuyên môn tiến hành rà soát các quy chế, quy định làm việc của cơ quan Hội LHPN tỉnh; đầu mối tham mưu triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo định kỳ của các cấp Hội và cơ quan Hội LHPN tỉnh.- Văn phòng:         
Tham mưu chỉ đạo xây dựng nội dung thi đua và đánh giá thi đua hàng năm các hoạt động cụ thể thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan Hội LHPN tỉnh.- Ban Tổ chức - Kiểm tra:         
          Phối hợp Ban Tổ chức Kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá chuyên đề trong mỗi đợt đi công tác cơ sở.
, Chương trình truyền hình phụ nữ, Chương trình phát thanh phụ nữ... về gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động của các cấp Hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.
 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN VN (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực tỉnh Hội;
- Văn phòng, các Ban tỉnh Hội;
- Hội LHPN các huyện, TX, TP;
- Hội PN: CA, QS, BP, NC LĐLĐ;
- Lưu: VT, BTG.

         TM. BAN THƯỜNG VỤ
     PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
 
Trần Thị Binh

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Tổng lượt truy cập: 3,661,536

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây