Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng người Phụ nữ Phú Yên phát triển toàn diện

  •   Thứ năm - 02/11/2023 10:11
  •   175
  •  0
Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng về xây dựng văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng nước nhà: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người mới XHCN  mãi  mãi  là  kim  chỉ nam cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xác định tầm quan trọng về xây dựng văn hóa, con người mới trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết XIII  của Đảng đã khẳng định “Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội”; Nghị quyết XVII của Đảng bộ tỉnh Phú Yên cũng đã nêu rõ “Xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn với phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội”. Để triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế của địa phương, năm 2023 Tỉnh ủy Phú Yên ban hành chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện. Đây là một chủ đề hết sức có ý nghĩa, quan trọng để xây dựng, phát triển Phú Yên văn minh, hiện đại có một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khoa học và đại chúng đáp ứng được nguyện vọng của Bác Hồ kính yêu, góp phần xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh, bền vững, văn minh nhưng luôn giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa, con người của Phú Yên nói riêng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.    
Phát huy tính chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, thời gian qua các cấp hội LHPN Phú Yên đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh người phụ nữ Phú Yên thân thiện, nhân ái, năng động, sáng tạo, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng của con người thời đại mới, chung tay xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện.
Hỗ trợ xây dựng, phát triển tri thứcthể chất cho phụ nữ
 
Hội thi tuyên truyền PL
Hội thi Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và giả quyết các vấn đề xã hội tại huyện Đồng Xuân năm 2022
 

Phát động triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Phú Yên nghĩa tình, năng động, sáng tạo” và Chương trình hành động 15 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện. Từ sau Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đến nay, hội tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng người phụ nữ Phú Yên thân thiện, nhân ái, năng động, sáng tạo, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng của con người thời đại mới nhằm hỗ trợ xây dựng, phát triển tri thức và thể chất cho phụ nữ. Từng nội dung, vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ như bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc... được các cấp hội tích cực triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương như tổ chức tập huấn, truyền thông, hội thi, hội thảo, tọa đàm...  nâng cao trình độ, năng lực và nhận thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Thực hiện khâu đột phá nhiệm kỳ 2021- 2026 “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, chỉ tiêu 100% cán bộ Hội các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm công nghệ thông tin cơ bản phục vụ công tác hội. Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ khâu chỉ đạo, điều hành đến tuyên truyền, triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ; trong đó ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trên mạng xã hội là điểm nhấn. Toàn tỉnh thành lập 110 trang Fanpage phụ nữ. Nhiều cuộc thi, hoạt động, sự kiện được tổ chức phát  động, bình chọn và livestream trên trang Fanpage phụ nữ các cấp, nhiều mô hình hay, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhanh chóng được lan tỏa rộng khắp. Qua đó tạo sự kết nối, tương tác giữa các cấp hội, giữa tổ chức hội với hội viên và là cánh tay nối dài của tổ chức hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ
Tập huấn an ninh mạng 1
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng

Các cấp Hội đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, các chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hội viên, phụ nữ tiếp tục rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”. 100% cơ sở Hội đều có mô hình vận động phụ nữ rèn luyện thể chất, tiếp tục vận động mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp với rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần như CLB dân vũ, đi bộ, bóng chuyền, cầu lông, kỷ niệm ngày chị sinh, hát then... phấn đấu vận động 35% phụ nữ tham gia luyện tập thể dục thường xuyên. Đồng thời, vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp.
TP Tuy Hòa Hội thao 1
Hội thao - Dân vũ phụ nữ TP. Tuy Hòa năm 2023

Hỗ trợ xây dựng, phát triển phẩm chất đạo đức cho phụ nữ
Gìn giữ và phát huy các giá trị phẩm chất đạo đức tốt đẹp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần lan tỏa các giá trị cốt lõi của tổ chức Hội “đoàn kết, nhân văn, sáng tạo, khát vọng, phát triển” và văn hóa cán bộ Hội đoàn kết, chia sẻ, yêu thương, cộng đồng trách nhiệm, tất cả vì tổ chức Hội, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các cấp Hội tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Nhiều mô hình vận động hội viên phụ nữ sống có nhân cách tốt, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, ý thức trách nhiệm công dân từ trong gia đình, nhà trường và xã hội, tôn trọng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” đã phát triển rộng khắp trong hội viên phụ nữ như: xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, “Vần đổi công”, vận động phụ nữ khá giúp phụ nữ khó khăn,  “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Sổ vàng tiết kiệm theo gương Bác”, “Nồi cháo tình thương”, “Cho đi là còn mãi”, “Khu vườn an sinh”,  “Bữa cơm yêu thương” “bếp 0 đồng”,... Nổi bật là mô hình “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN tỉnh triển khai từ cuối năm 2021, hiện có 359 trẻ mồ côi được các cấp Hội kết nối bố, mẹ đỡ đầu đến năm 18 tuổi (Trong đó: 23/23 trẻ mồ côi do Covid-19).
Bên cạnh đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội. Tuyên truyền phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đất nước, của tỉnh và của Hội; nâng cao ý thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân; Nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; khắc phục các biểu hiện an phận, thực dụng, suy thoái đạo đức, lối sống…của một bộ phận phụ nữ.
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc
Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình duy trì hiệu quả. Hội LHPN các cấp tích cực khai thác các nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tổng dư nợ các nguồn vốn tín dụng (đến 31/5/2023), tổng dư nợ 2.244 tỷ đồng/50.090 hộ vay/1.078 tổ, hỗ trợ cho hội viên. Tổ chức 5 hội nghị tập huấn cho trên 250 cán bộ Hội cấp huyện, cấp xã và hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, hướng dẫn viết ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; 10 lớp tập huấn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức “Phiên chợ Xanh - Quảng bá, kết nối giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp” có 15 gian hàng tham gia với 526 sản phẩm các loại. Giúp hàng trăm phụ nữ khởi nghiệp phát triển các ngành nghề, buôn bán nhỏ.
phiên chợ xanh 2023 h2
Các đại biểu tham dự tham quan các gian hàng tại hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của phụ nữ khu vực miền Trung năm 2023 .

Đặc biệt năm 2023, hưởng ứng Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” do Trung ương Hội tổ chức, có 05 ý tưởng/dự án khởi nghiệp được gửi tham gia Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Kết quả, có 03 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết cấp Vùng của Cuộc thi: (1) Dự án “Sản xuất và kinh doanh nước rửa chén sinh học" phát triển từ mô hình “Phụ nữ tái chế chất thải hữu cơ thành nước tẩy rửa sinh học” của Hội LHPN xã Bình Ngọc; (2) Dự án “Phát huy nguồn tài nguyên Yến sào đất Phú - sét Yến viên Baby tròn - Yến sào chất lượng cho người có thu nhập thấp” của Hội LHPN TP Tuy Hòa; (3) Trang trại chăn nuôi theo phương pháp kết hợp sinh học và thảo dược khép kín Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ An Xuân Phát, xã An Xuân, huyện Tuy An.
Có thể thấy, từ sau Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII đến nay, các cấp Hội Phụ nữ đã vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng người Phụ nữ Phú Yên phát triển toàn diện thông qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm, đời sống tinh thần vật chất của Nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được tăng cường, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng; giải quyết hài hòa các vấn đề xã hội, không để xảy ra điểm nóng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội./.
                                      Ban Biên tập
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 15

Tổng lượt truy cập: 4,229,677

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây