Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10/2022

  •   Thứ tư - 05/10/2022 15:46
  •   235
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 1184- CV/BTGTU
V/v định hướng công tác
tuyên truyền trong tháng 10/2022
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                Phú Yên, ngày       tháng 9 năm 2022
 
Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Báo Phú Yên, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh,
- Phòng PX 03 - Công an tỉnh,
- Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 10 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Tuyên truyền nội dung hướng dẫn mới của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới: Thông điệp 2K (khẩu trang và khử khuẩn) + Vaccine + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp phòng, chống dịch khác; hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng; hướng dẫn khử khuẩn trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi và tiêm mũi tăng cường, nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân.
2. Tuyên truyền về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 - 02/10 của Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz; khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz là sự tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân hai nước.
3. Tuyên truyền về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Khẳng định, trong hơn 70 năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, mặc dù có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới; tăng cường thông tin tích cực về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc, hạn chế thông tin tiêu cực, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.
4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phân tích những điểm nổi bật tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương phân công, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau kỷ luật.
5. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; tuyên truyền về diễn biến, kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10/2022) và Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10/2022); tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6. Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
7. Tiếp tục tuyên truyền Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập trung thông tin tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua của Đảng và Nhà nước ta.
8. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, đậm nét việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
9. Tiếp tục tuyên truyền Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kết quả qua 01 năm thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; việc triển khai quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
10. Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với nghiên cứu, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
11. Tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
12. Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số: 01/CTr-UBND, ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chương trình hành động số: 02/CTr-UBND, ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Kế hoạch số: 102/KH-UBND, ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/03/2022 của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số: 121/KH-UBND, ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 giai đoạn 2022 – 2025...
13. Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 theo Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 266-CV/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
14. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
15. Tăng cường tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển; về các chính sách, pháp luật, thành tựu, kết quả thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh; về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lũ...
16. Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 - 10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (04/11/2002 - 04/11/2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam. Khẳng định: (1) sau Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bốn thập kỷ từ khi ra đời (1982 - 2022), UNCLOS vẫn giữ vẹn nguyên giá trị và được coi là Hiến pháp của Đại dương; (2) Tuyên truyền nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của DOC đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực; là cơ sở để tiến hành đàm phán COC thực chất, hiệu quả; (3) Chú trọng tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển bền vững kinh tế biển; quyết tâm của Việt Nam trong phòng, chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
17. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong tháng 10/2022: Kỷ niệm 102 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2022); 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2022); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); 92 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022), 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 -18/10/2022); 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2022); 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  (15/10/1956 - 15/10/2022); 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022); 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2022); 92 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2022); 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022); kỷ niệm 35 năm Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết vinh danh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”; Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022; 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022)...
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 10 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (2 bản),
- Lưu Văn thư.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
Bùi Thanh Toàn
 
 

Nguồn tin: www.tuyengiao.phuyen.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 14

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 13

Tổng lượt truy cập: 3,832,043

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây