HƯỚNG DẪN Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  •   Thứ hai - 19/09/2022 14:40
  •   924
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  44  -HD/BTGTU
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
         Phú Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2022
 
HƯỚNG DẪN
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
-----
 
Thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/04/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.
- Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển quê hương, đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
- Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.    
II. NỘI DUNG
1. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị
Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? và đi lên CNXH bằng cách nào?
- Khẳng định bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… Nhấn mạnh bản chất nhân văn của xã hội xã hội chủ nghĩa - đó là một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.
- Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.
(1) Khẳng định và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Mô hình tổng quát về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với 8 đặc trưng, đó là: “một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới”.
- Để thực hiện được mục tiêu đó, cần phải: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
- Vận dụng, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp; Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội tất yếu trải qua thời kỳ quá độ với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, song kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa. Chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản.
(2) Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Suốt hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố, ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của Đảng. Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo sáng suốt, nhờ vậy chúng ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
(3) Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam với những thành tựu to lớn: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
(4) Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tập trung vào những nội dung cốt lõi sau:
(i) Về phát triển kinh tế - xã hội: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
(ii) Về phát triển văn hóa, con người: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Đảng ta nhấn mạnh, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội. Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh dựa trên các hệ giá trị chuẩn mực sau:
- Hệ giá trị chuẩn mực về con người Việt Nam: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.
- Hệ giá trị văn hóa Việt Nam: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học.
- Hệ giá trị gia đình Việt Nam: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
- Hệ giá trị Quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.
  1. ii) Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước.
  2. iv) Về lĩnh vực đối ngoại: Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; xử lý đúng đắn, linh hoạt, mềm dẻo, cân bằng trong mối quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng và các đối tác quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Phát huy bản sắc văn hóa ngoại giao “cây tre Việt Nam”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “kiên quyết, kiên trì xử lý các thách thức đối ngoại một cách mềm mại, hiệu quả”; khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  3. v) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng; phải hết sức coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả các phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đảng về đạo đức, giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý, thi hành kỷ luật đảng; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phần quyền trong quản lý nhà nước, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn mực đạo đức công vụ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò đặc biệt trong việc thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
(5) Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
2. Đối tượng
Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên.
3. Hình thức tổ chức
- Giới thiệu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm, nội dung cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; sinh hoạt của cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp.
- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm, hội thi về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.
4. Tài liệu sinh hoạt
- Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-(Link bản sách điện tử: https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617).
5. Thời gian tổ chức
Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh mùng 2/9 (1945-2022), Kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga thành công (7/11/1917-7/11/2022).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
- Định hướng các cơ quan báo chí của địa phương, các cơ quan truyền thông và đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, nhân dân xung quanh tác phẩm.
- Chỉ đạo lực lượng cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội toàn tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc, luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.
- Chỉ đạo đưa nội dung cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
- Chỉ đạo đưa các nội dung tác phẩm vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở trường chính trị và các trung tâm chính trị cấp huyện.
- Chỉ đạo lực lượng thông tin, tuyên truyền của địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, nhân dân xung quanh tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.
- Tích cực chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Mặt Trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh
Chỉ đạo đưa nội dung cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vào phổ biến trong sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Tăng cường tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và thế hệ trẻ về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; chú trọng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội…
4. Sở Thông tin và Truyền thông 
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương và đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn Phú Yên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và nội dung tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; tăng cường theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong in ấn, xuất bản, đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động chiếu phim, sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật,… góp phần làm sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, những thành tựu đã đạt được của tỉnh trong xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Chỉ đạo đưa các nội dung tác phẩm tích hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị trong hệ thống các cơ sở giáo dục - đào tạo quốc dân, các trường đào tạo nghề, trong bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên...
7. Báo Phú Yên và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên
- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: mở chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; tổ chức diễn đàn trao đổi ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, nhân dân xung quanh tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tổ chức tiếp sóng các phim tài liệu, phóng sự của đài Trung ương về thành tựu xây dựng CNXH ở Việt Nam, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
8. Trường Chính trị tỉnh Phú Yên
Chủ trì tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh hoặc cấp trường về “lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, góp phần làm sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội, thành tựu, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay.
9. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Yên
Vận động, khuyến khích giới văn nghệ sĩ tăng cường các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
10. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
 - Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền hằng tháng, quý.
 - Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị, đối tượng để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền và dư luận xã hội để có phản ảnh, chỉ đạo kịp thời.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hướng dẫn này về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng (văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện gửi trước ngày 30/4/2022; báo cáo kết quả tích hợp cùng báo cáo công tác lý luận chính trị năm 2022).
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các Ban đảng Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,
- Sở Lao động - Thương binh và xã hội,
- Trường Chính trị tỉnh Phú Yên,
- Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Phú Yên,                                                           
- Báo Phú Yên, Đài PT-TH tỉnh,                                                                           
- Phòng LLCT-LSĐ, BTGTU (02 bản),                                                                       
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
TRƯỞNG BAN                                                                         
 
 
Đã ký
 
 
Bùi Thanh Toàn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 12

Tổng lượt truy cập: 3,930,984

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây