Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9/2022

  •   Thứ năm - 22/09/2022 16:09
  •   192
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 1133 - CV/BTGTU
V/v định hướng công tác
tuyên truyền trong tháng 9/2022
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                Phú Yên, ngày 30  tháng  8 năm 2022
 
Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Báo Phú Yên, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh,
- Phòng PX 03 - Công an tỉnh,
- Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 9 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi và tiêm mũi tăng cường, nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân (theo Công văn số 1123-CV/BTGTU, ngày 22/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ, bệnh sốt xuất huyết theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh.
2. Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị liên quan các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5.
3. Tuyên truyền nội dung phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Trong đó nhấn mạnh: (1) Thực hiện chủ trương của Đảng, thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả, thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia; đã kiện toàn và thành lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia; ban hành và đẩy mạnh thực hiện các chiến lược, chương trình chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung xây dựng thể chế chính sách và nhiều hệ thống nền tảng cho Chính phủ điện tử, Chính phủ số; (2) Đây là một Đề án mà Chính phủ có sự chỉ đạo quyết liệt, bởi vì chuyển đổi số là công việc rất khó khăn, chưa có tiền lệ, nếu không có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có thể đạt được kết quả. Đặc biệt, tập trung thực hiện Đề án 06, với 7 quan điểm chỉ đạo, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình triển khai cụ thể.
4. Tuyên truyền Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
5. Tiếp tục tuyên truyền Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng; xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.
6. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, đậm nét việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
7. Tiếp tục tuyên truyền Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kết quả qua 01 năm thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; việc triển khai quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
8. Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với nghiên cứu, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
9. Tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10. Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số: 01/CTr-UBND, ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chương trình hành động số: 02/CTr-UBND, ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Kế hoạch số: 102/KH-UBND, ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/03/2022 của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số: 121/KH-UBND, ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
11. Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 theo Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 266-CV/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
12. Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022; Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022.
13. Tăng cường tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh việc tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển, đồng thời tuyên truyền những nỗ lực của Việt Nam trong việc góp phần ổn định, giữ vững an ninh khu vực, nhất là đối với vấn đề Biển Đông; thông tin, tuyên truyền về các chính sách, pháp luật, thành tựu, kết quả thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, các thông tin hỗ trợ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống đuối nước...
14. Tuyên truyền nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phản ánh, nêu bật những kết quả quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; tuyên truyền những tấm gương sáng về dạy tốt, học tốt nhân Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
15. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong tháng 9/2022: Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2022) và kỷ niệm 52 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2022); 67 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2022); 92 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 72 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (16/9/1950 - 16/9/2022); 45 năm Ngày Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022); 133 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2022); 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2022); 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2022) và chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022; 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022); 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 - 10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (04/11/2022 - 04/11/2022); tuyên truyền Đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VIII…
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 9 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (2 bản),
- Lưu Văn thư.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
Bùi Thanh Toàn
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15

Máy chủ tìm kiếm: 3

Khách viếng thăm: 12

Tổng lượt truy cập: 4,033,587

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây