Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) trên báo chí

  •   Thứ hai - 18/05/2020 15:45
  •   923
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  96  -HD/BTGTU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phú Yên, ngày  27 tháng 4 năm 2020
 
HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/5/1890 - 19/5/2020) trên báo chí

-----
         
          Thực hiện Hướng dẫn số 133-HD/BTGTW, ngày 22/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
          - Tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Người; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
          - Góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          - Công tác tuyên truyền cần bảo đảm phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và trong xã hội; gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; đặc biệt chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.
          II. Nội dung thông tin, tuyên truyền
          - Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
          - Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          - Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật; tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
          - Chú trọng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiến nghị, đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.
          - Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam; phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ở các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở; chú trọng tuyên truyền các hoạt động lớn, trọng tâm, các hoạt động diễn ra tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Ngoài các nội dung trên đây, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung được nêu trong Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
         
III. Tổ chức thực hiện
          1. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí
          - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động cung cấp, định hướng thông tin; phối hợp các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí của tỉnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả.
          - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền sự kiện; đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân các cơ quan báo chí thực hiện xuất sắc công tác thông tin tuyên truyền.
          2. Các cơ quan báo chí
Công tác tuyên truyền chia ra làm ba giai đoạn. Cụ thể như sau:
2.1. Giai đoạn trước sự kiện (từ nay đến ngày 10/5/2020)
- Căn cứ chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Báo Phú Yên tổ chức chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng tải thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, tọa đàm... có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp) và phát sóng định kỳ.
2.2. Giai đoạn diễn ra sự kiện (từ ngày 10/5/2020 đến ngày 20/5/2020)
- Tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện; căn cứ tình hình thực tế, khuyến khích tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm, tọa đàm, giao lưu, tuyên dương, gặp mặt... thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng.
- Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh lồng ghép tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, chuyên mục, chuyên trang có đông khán giả, thính giả và độc giả theo dõi.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng lại các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp các sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thực hiện và các phim tài liệu, phóng sự tài liệu do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng.
- Tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng điểm sau:
+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm.
+ Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội (dự kiến tổ chức sáng ngày 18/5/2020).
+ Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 5 điểm cầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Nghệ An, Đồng Tháp (dự kiến tổ chức tối ngày 19/5/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
+ Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức sáng ngày 08/5/2020) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nghệ An thực hiện.
+ Triển lãm cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” (dự kiến khai mạc ngày 07/5/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.
+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức tối ngày 17/5/2020) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
+ Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức tối ngày 16/5/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
+ Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (dự kiến tổ chức tối ngày 13/5/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
+ Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
Cùng các sự kiện, hoạt động khác có liên quan được tổ chức trên địa bàn tỉnh.
(Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế trong phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay, một số hoạt động, chương trình nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền).
2.3. Giai đoạn sau sự kiện
- Tiếp tục giữ vững nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; tuyên truyền về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chú trọng tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn và các sự kiện, hoạt động quan trọng khác của đất nước, của tỉnh.
Việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; có báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Sở Thông tin - Truyền thông,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Phòng Chính trị (BCH Quân sự tỉnh),
- Phòng Chính trị (BCH BĐBP tỉnh),
- Phòng PX 03 (Công an tỉnh),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (02 bản),
- Lưu Văn thư.
    TRƯỞNG BAN
 
 
    Nguyễn Hữu Hiệp
 

Nguồn tin: www.tuyengiao.phuyen.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17

Tổng lượt truy cập: 4,082,405

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây