Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) trên báo chí

  •   Thứ sáu - 14/08/2020 14:17
  •   942
  •  0
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 103-HD/BTGTU
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     Phú Yên, ngày  07 tháng 8 năm 2020
 
 
HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) trên báo chí

-----
          Thực hiện Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW, ngày 05/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
          - Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tỉnh cùng với cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
          - Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và trong xã hội; cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          II. NỘI DUNG
          - Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
          - Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
          - Tuyên truyền nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
          - Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, ngành, địa phương, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          - Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động cung cấp, định hướng thông tin; phối hợp các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí của tỉnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả.
- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền sự kiện; đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân các cơ quan báo chí thực hiện xuất sắc công tác thông tin tuyên truyền.
2. Các cơ quan báo chí
Công tác tuyên truyền chia ra làm ba giai đoạn. Cụ thể như sau:
 
2.1. Giai đoạn trước sự kiện (từ nay đến ngày 12/8/2020)
- Căn cứ chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).
- Báo Phú Yên tổ chức chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng tải thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, tọa đàm... có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp) và phát sóng định kỳ.
2.2. Giai đoạn diễn ra sự kiện (từ ngày 12/8/2020 đến ngày 02/9/2020)
- Tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện; khuyến khích tổ chức các chương trình tuyên truyền thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng.
- Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lồng ghép tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong các chương trình, chuyên mục, chuyên trang có đông khán giả, thính giả và độc giả theo dõi.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng lại các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp các sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thực hiện và các phim tài liệu, phóng sự tài liệu do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng.
- Tập trung tuyên truyền những sự kiện, hoạt động trọng điểm sau:
+ Đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn do Văn phòng Chính phủ thực hiện.
+ Đoàn Ngoại giao và Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn do Bộ Ngoại giao thực hiện.
+ Triển lãm ảnh cấp quốc gia và trưng bày tem bưu chính Việt Nam về những thành tựu nổi bật của đất nước trong 75 năm qua. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xã Việt Nam giao Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.
+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt (truyền hình trực tiếp) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
+ Chương trình truyền hình “Gặp mặt nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, với nước” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
+ “Cuộc thi xây dựng clip Tiktok” với chủ đề tự hào đất nước, con người Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
+ Ra mắt các ấn phẩm (sách, tài liệu, đề cương...) tuyên truyền, khẳng định vị thế, uy tín và cơ đồ của đất nước hiện nay.
Cùng nhiều sự kiện, hoạt động khác của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị...
(Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế trong phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay, một số hoạt động, chương trình nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền).
2.3. Giai đoạn sau sự kiện
- Tiếp tục giữ vững nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          - Việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; có báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Sở Thông tin - Truyền thông,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Phòng Chính trị (BCH Quân sự tỉnh),
- Phòng Chính trị (BCH BĐBP tỉnh),
- Phòng PX 03 (Công an tỉnh),
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng TT-BC-XB (02 bản),
- Lưu Văn thư.
 
             TRƯỞNG BAN
 
 
 
Đã ký
 
 
            Nguyễn Hữu Hiệp
 

Nguồn tin: www.tuyengiao.phuyen.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 21

Tổng lượt truy cập: 4,230,321

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây