Vai trò của tổ chức Hội LHPN tỉnh trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo

  •   Thứ ba - 11/02/2020 14:24
  •   3050
  •  0
Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ “nam - nữ bình quyền là 1 trong 10 nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng Việt Nam”. Điều này được ghi nhận trong Cương lĩnh Chính trị của Đảng năm 1930. Cương lĩnh cũng nêu rõ giải phóng phụ nữ phải gắn với giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã cụ thể hóa quan điểm bình đẳng giới bằng những Nghị quyết và Chỉ thị về công tác phụ nữ. Cụ thể là: Nghị quyết 04/NQ-TƯ ngày 12-7-1993 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị 37-CT/TƯ ngày 16-5-1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới đã được thể chế hóa trong các chính sách của Nhà nước, các văn bản pháp luật như: Hiến pháp, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010- 2020… Những quan điểm đó đã và đang được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai, quán triệt và lấy làm kim chỉ nam trong việc thực hiện bình đẳng giới, và công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.
IMG 2876
Hội thảo tăng cường sự tham gia của phụ nữ cho các vị trí quản lý, lãnh đạo và phụ nữ
tham gia vào các cơ quan dân cử
Tỉnh Phú Yên đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm nhiều hơn đến công tác cán bộ nữ và mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực chính trị. Chỉ tiêu về tỷ lệ cấp ủy Đảng các cấp và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đều tăng hơn so nhiệm kỳ trước, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương tăng về số lượng và chất lượng cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, số lượng phó giám đốc, giám đốc sở và tương đương đều tăng, đặc biệt các ngành đông nữ.
Đến nay, số lượng Giám đốc sở và tương đương là 7/54 đ/c; Phó giám đốc và tương đương là 22/106; Trưởng phòng trực thuộc sở và tương đương là 76/384 đ/c, Phó trưởng phòng trực thuộc và tương đương là 152/574 đ/c. Cán bộ nữ tham gia BCH, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020 ở cấp xã: là 303/1.485 đ/c, chiếm 20,45% (trong đó, nữ Bí thư đảng ủy xã là 10/112 chiếm 9,8%; nữ Phó bí thư 21/112 chiếm 18,75%) Cấp huyện: là 56/404 đ/c chiếm tỷ lệ 13,9% (trong đó nữ bí thư có 2/9, chiếm tỷ lệ 22,22%); Cấp tỉnh : là 7/50 đ/c chiếm tỷ lệ 14%. Số lượng nữ tham gia đại biểu nhiệm kỳ HĐND 2016-2021 ở cấp xã: là 759/2.944 đ/c chiếm 25,8%; cấp huyện: là 58/295 chiếm 19,7%; cấp tỉnh: là 14/50 chiếm 28%. Số nữ tham gia đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021: là 1/6, chiếm tỷ lệ 16,7%.
Tuy nhiên, những con số thống kê trên cũng cho thấy tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý lãnh đạo và tham gia các cơ quan dân cử vẫn còn thấp; còn rất nhiều vị trí ở các ngành, các cấp không có nữ đảm nhận, chưa tương xứng với tiềm năng, khả năng và đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ; nguồn cán bộ nữ còn thiếu, ở một số lĩnh vực tỷ lệ cán bộ nữ sụt giảm...
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN là: Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động, tổ chức tuyên truyền quán triệt nội dung cơ bản của Luật bình đẳng giới dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hình thành các mô hình sinh hoạt lồng ghép tổ nhóm hoặc câu lạc bộ phụ nữ với vấn đề bình đẳng giới; tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ về các chủ đề liên quan đến bình đẳng giới; tổ chức thi tìm hiểu luật, tổ chức các diễn đàn trao đổi về bình đẳng giới trong các lĩnh vực. Tiếp nhận, phân phát kịp thời và đầy đủ tài liệu về bình đẳng giới đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao năng lực cho phụ nữ nói chung và nữ quản lý, lãnh đạo nói riêng như: Tổ chức tuyên truyền đến các cấp, các ngành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và công tác phụ nữ; mở các lớp tập huấn trang bị những kỹ năng, kiến thức về quản lý lãnh đạo; kỹ năng của đại biểu HĐND các cấp; thông tin về công tác cán bộ nữ trong tình hình hiện nay trên địa bàn và những vấn đề đặt ra; tổ chức Hội thảo về công tác cán bộ nữ đề ra nhiều giải pháp để tăng cường tỷ lệ nữ tham gia giữ chức vụ quản lý lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan dân cử, nhất là công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ… Từ tháng 8 năm 2017 đến nay, Hội LHPN tỉnh kết nối khai thác Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính 2017 - 2021” do Cộng hòa Ireland, Chính phủ Australia và tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (Union Aid Abroad - APHEDA) tài trợ. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động của dự án trên bàn bàn tỉnh như: Thành lập Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh có 14 thành viên. Câu lạc bộ nữ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 5 kỳ sinh hoạt, tại các buổi sinh hoạt, các nữ đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND, mời các chuyên gia, các đại biểu có kinh nghiệm chia sẻ kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho các nữ đại biểu ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của mình trong các kỳ họp, kỹ năng chất vấn đại biểu HĐND, kỹ năng trong tiếp xúc cử tri, trong thực hiện nhiệm vụ giám sát... Trong khuôn khổ dự án, Hội đã phối hợp với HĐND huyện Đồng Xuân và Phú Hòa tiến hành thành lập nhóm điều phối cấp huyện, với 05 thành viên/huyện hỗ trợ cho mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã; thành lập mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã tại huyện Đồng Xuân và Phú Hòa, có 131 thành viên. Thông qua các kỳ sinh hoạt của mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã, các thành viên nhóm điều phối cấp huyện và cấp xã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng của nữ đại biểu HĐND trong quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Tổ chức 9 lớp tập huấn cho nữ đại biểu HĐND cấp xã, nhóm điều phối cấp huyện; tổ chức các cuộc Hội thảo về Bình đẳng giới và Lồng ghép vấn đề Bình đẳng giới trong hoạch định chính sách ở địa phương. Sau Hội thảo, Hội LHPN tỉnh cùng các ngành và các địa phương thống nhất xây dựng 02 chỉ số chuyên sâu về giới: (1) Những giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhất là ở cấp phòng, ban thuộc các sở, ngành và cấp huyện; (2) xây dựng bộ chỉ số về yếu tố giới trong thống kê, trong đó chú trong đến các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, y tế,… và tiếp tục đề xuất thêm 1 chỉ số mới: Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020  - 2025 đạt 20%.
Với sự nỗ lực của các cấp Hội đã góp phần cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, các chỉ số bình đẳng giới đã đạt được được những kết quả đáng kể, việc tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ được quan tâm, định kiến giới từng bước được khắc phục, khoảng cách giới từng bước được thu hẹp, phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, vị thế của phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được nâng lên./.
Theo BẢN TIN PHỤ NỮ PHÚ YÊN QUÝ 1.2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Tổng lượt truy cập: 3,835,192

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây